Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

RMP (Generelle miljøtiltak)

RMP er et grunnlag for å forvalte generelle økonomiske virkemidler som tildeles Fylkesmennene som en årlig ramme fra Statens Landbruksforvaltning. RMP skal i tillegg avklare kriterier for fordeling av økonomiske virkemidler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) som Fylkesmannen skal fordele til kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2013

Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er utarbeidet i samarbeid mellom landbruksnæringa, regional og lokal forvaltning og Sametinget. Faglig bistand har vært innhentet fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen ved behov. Fylkesmannens landbruksavdeling har vært ansvarlig for gjennomføring av arbeidet. 

Hovedmålsettingen for Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er:
Å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms. 

For å nå dette målet er det utarbeidet egne tilskuddsberettigede tiltak tilpasset regionale utfordringer og forutsetninger. 

Tiltakene i regionalt miljøprogram skal være forankret i seks miljøtema som kommer fram av nasjonalt miljøprogram; 1) kulturlandskap, 2) biologisk mangfold, 3) kulturhistoriske miljøer og kulturminner, 4) tilgjengelighet og friluftsliv, 5) avrenning til vassdrag, 6) utslipp til luft 7) plantevernmidler og avfall.

Troms fylke er kjennetegnet av et variert og storslagent kulturlandskap preget av lang tids jordbruksdrift. Dette landskapet er viktig for biologisk mangfold, for vår kulturhistorie og identitet, for rekreasjon og opplevelser og for verdiskaping i jordbruket og andre næringer. De fleste RMP-tiltakene er derfor rettet mot å stimulere til å holde kulturlandskapet åpent samt å ta vare på og synliggjøre enkeltelementer i kulturlandskapet. I tillegg er det utformet tilskuddsordninger rettet mot å bevare husdyrraser med sterk forankring til regionen, å legge til rette for allmenn ferdsel i og gjennom kulturlandskapet og begrense utslipp til luft.