Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

FylkesROS

Første utgave av Fylkes-ROS kom i 2007. Den ble supplert med et kapittel om skogbrann i 2008, revidert i 2012 og supplert med et kapittel om atomhendelser i 2013. Ny revisjon ble gjennomført i 2016, da med utgangspunkt i DSB's nye veileder fra 2014.

FylkesROS 2016
FylkesROS skal være et felles grunnlag for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det skjer stadig endringer i samfunnet, i klimaet og i trusselbildet, noe som krever et dynamisk syn i arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Derfor er risiko- og sårbarhetsanalysen for Telemark (FylkesROS) revidert i andre halvår i 2016.

Nitten forskjellige hendelser er valgt ut fra nasjonalt risikobilde, kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser og annen kunnskap om fylket. Alle hendelsene er alvorlige og komplekse, og involverer flere beredskapsaktører. De regionale beredskapsaktørene som er «eiere» av de ulike hendelsene og har best innsikt på sine områder, har selv valgt scenariene, utført analysene, foreslått forebyggende tiltak og beskrevet ansvar og oppgaver i krisesituasjoner.

Fylkes-ROS for Telemark 2016

Oppfølgingsplan 
Her ligger planene for de siste 5 år.
Planen byttet navn fra handlingsplan til oppfølgingsplan i 2017.
Siste gjeldende plan er Oppfølgingsplan 2018-2021.

Handlingsplan 2013-2016
Handlingsplan 2015-2018
Handlingsplan 2016-2019
Oppfølgingsplan 2017-2020
Oppfølgingsplan 2018-2021

FylkesROS 2012
Siden 2016-utgaven av FylkesROS er scenariobasert, mens 2012-utgaven var temabasert, så lar vi 2012-utgaven ligge tilgjengelig som et supplement. Inntil en regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap er utarbeidet så er også kapittel 2, 3 og 4 ekstra aktuelle, da denne informasjonen ikke er innarbeidet i ny FylkesROS.

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. FORORD OG INNLEDNING                                   
 2. ROLLER OG ANSVAR                                            
 3. KRISEKOMMUNIKASJON                                     
 4. KLIMAENDRINGER                                          
 5. BORTFALL AV ELEKTRISK KRAFT                                   
 6. BORTFALL AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON        
 7. TRANSPORT - VEG                                                
 8. TRANSPORT - JERNBANE                                               
 9. TRANSPORT - SJØ  
 10. FARLIGE STOFFER - INDUSTRIULYKKER                       
 11. DAMBRUDD  
 12. SKRED                                                                    
 13. FLOM                                                                     
 14. SKOGBRANN                                                                  
 15. ATOMHENDELSER