Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


07.12.2018

Utemiljøer ved sykehjem i Telemark

Mange beboere på sykehjem får mindre tid utendørs enn de ønsker. Selv med til dels dårlig helse vil opphold i frisk luft være kjærkomment og gi gevinst for trivsel og helse.


06.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2019

Helsedirektoratet lyser ut 426 millioner kroner, hvorav 40 millioner er øremerket styrking av jordmortjenesten i kommunen. Det er forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjettet. Søknadsfrist 14. januar.


06.12.2018

Verv som vara for leder av kontrollkommisjonen ledig

Fylkesmannen lyser ut midlertidig verv som varamedlem for leder i Kontrollkommisjonen i Telemark for perioden 01.01.19 – 30.06.19. Det er svært kort søknadsfrist: 14. desember 2018.


03.12.2018

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 2019

Helsedirektoratet lyser ut 18,8 millioner kroner til tiltak som kan motvirke ensomhet og passivitet og skape aktiv deltkelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Søknadfrist er 8. januar 2019.


16.11.2018

Vergemålseininga er stengt i romjula

Grunna samanslåing av datasystem vil vergemålseininga hos Fylkesmannen i Telemark ikkje kunne behandle søknader frå 21. desember til 7. januar.


01.11.2018

No blir det mogeleg å ta fagbrev på jobb

Noreg treng fleire fagarbeidarar, og no vil det bli enklare for ufaglærde å formalisere kompetansen dei har.


01.11.2018

Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnose

Her kan du lese hvordan du går fram for å innsyn i egen diagnose og hvordan klage på en diagnose. 


01.11.2018

Tilskot til rekruttering av fastlegar

Tilskotet skal gå til kommunar som har vanskar med å rekruttere fastlegar. Søknadsfrist er 16. november 2018. Søknad må sendast til Helsedirektoratet.


01.11.2018

Kompetansekartlegging - til nytte i kommunal planlegging

Kompetanseplanlegging handlar mindre om kartleggingsverktøy, men langt meir om ein organisasjonskultur eller ei gjennomgåande haldning på alle nivå i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Dette kjem fram i rapporten frå Rambøll; Strategisk kompetanseplanlegging i kommunene.


17.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Førerkorttelefonen

35 58 62 20

Fylkesmannen i Telemark har et eget telefonnummer for henvendelser i førerkortspørsmål. Henvendelser blir besvart mellom kl 09.00 - 14.30, når vi er til stede. Dersom du ikke får svar, prøv gjerne igjen på et senere tidspunkt eller neste arbeidsdag.

Saksbehandlingstiden for saker som gjelder dispensasjon fra helsekravene er for tiden 4 uker, forutsatt at vi har mottatt alle relevante medisinske opplysninger.