Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn 2018

Det er nå mulighet til å søke midler til svømmeopplæring for barnehagebarn. Søknadsfrist er 2. april.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2018

Mål med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.

 

Hvem kan søke

Kommunale barnehager, private barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring. Merk at:

  • Kommunen må samordne søknadene fra egne barnehager. I søknaden fra kommunen må det fremkomme hvilke barnehager det søkes om tilskudd for, hvor mange barn det gjelder etc. (se for øvrig vilkår for tilskudd)
  • Det er ønskelig at private barnehageeiere sender søknad via kommunen
  • Frivillige organisasjoner og private barnehageeiere kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen
  • Frivillige organisasjoner som søker om tilskudd må ha inngått en avtale om svømmeopplæring med en barnehage på forhånd. En slik avtale må beskrive et fullverdig opplegg/organisering av svømmeopplæringen

 

Målgruppe

Barn i barnehage i alderen 4-6 år.

 

Vilkår for tilskudd

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring, eksempelvis: vikarutgifter, kostnader til instruktører, transport til/fra svømmehall, leie av svømmehall osv. Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen. Søknad om tilskudd må redegjøre for:

  • Antall barn som skal få svømmeopplæring
  • Antall timer med svømmeopplæring
  • Søknaden skal angi hvor og når svømmeopplæringen skal foregå, og beskrive opplegget for svømmeopplæringen
  • Frivillige organisasjoner og private barnehager som søker direkte til Fylkesmannen må oppgi organisasjonsnummer og kontonummer

 

Tilskuddssats

Tilskuddet beregnes etter en fast sats per barn. Satsen for 2018 er 1800 kroner.

Merk: Telemark har fått tildelt 1 875 000 kroner til dette formålet i 2018, noe som er en betydelig økning sammenliknet med 2017. Dersom den tildelte rammen likevel ikke skulle være tilstrekkelig i forhold til søknadsmengden vil Fylkesmannen prioritere de søknadene vi mottar først. Dette innebærer at barnehagene ikke er garantert å få innvilget tilskudd selv om vi mottar søknaden innenfor fristen.

 

Oppfølging og kontroll

Kommunene, private barnehageeiere og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko

 

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Telemark. Søknadsfrist 2.april 2018