Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Statsforvalteren veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 21.08.2017

Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehager

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med at den enkelte barnehage blir drevet i samsvar med barnehageloven med forskrifter.


Publisert 23.05.2016

Kompetansemidlar til ikkje-kommunale barnehageeigarar – prøveordning 2016

Nasjonal prøveordning 2016 - Barnehageeigarar kan søkje om kompetansemidlar til barnehagar på tvers av kommune- og fylkesgrenser


Publisert 23.05.2016

Tilsyn med Bø kommune som barnehagemyndighet

Bø kommune ble 12.april varslet om at Fylkesmannen åpnet tilsyn med Bø kommune som barnehagemyndighet.


Publisert 02.05.2016

Svømmeopplæring for barnehagebarn i Telemark

I januar lyste Fylkesmannen ut midler til svømmeopplæring av barnehagebarn. Nå er søknadsfristen ute og midlene fordelt.


Publisert 02.05.2016

Utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehage

Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.


Publisert 02.05.2016

Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen (Meld. St. 19 (2015–2016)

En stortingsmelding som vil bety mye for å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen.


Publisert 15.02.2016

Stabilitet preger barnehagesektoren i Telemark

Årsrapporteringen for 2015 fra 175 barnehager i Telemark viser i hovedsak små endringer fra tidligere år. Det er fortsatt en positiv utvikling når det gjelder ansatte med formell utdanning.


Publisert 08.01.2016

Tilskudd for svømming i barnehager

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.


Publisert 23.02.2015

Barns sosiale utvikling

Hvilke forhold knyttet til barnet selv, til familien og til barnehagen har betydning for barnas sosiale kompetanse og atferdsproblemer?


Publisert 17.02.2015

Ny forskning på barnehageområdet

Hvor lang tid av en barnehagedag er det full bemanning? Barnehagene er opptatt av likestilling, men arbeider de med det? Hva kan bidra til et godt miljø for barns læring og danning i barnehagen?