Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Publisert 03.12.2018

Støtte til innføring av nye læreplanar

Her får du ei oversikt over kva for tiltak Utdanningsdirektoratet planlegg for å støtte skular og skuleeigarar i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk frå skulestart 2020.


Publisert 20.11.2018

Vil gjere det enklare for frivillige barne -og ungdomsorganisasjonar å bruke skulelokale

Kunnskapsdepartementet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har signert eit brev til alle landet sine kommunar og fylkeskommunar der dei blir oppfordra til å låne og leige ut lokale til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar.

 


Publisert 02.11.2018

Ny integreringsstrategi: «Integrering gjennom kunnskap 2019 – 2022»

«Jobb er nøkkelen til mye, og kompetanse er avgjørende for å få jobb. Her er norskopplæringen helt sentral», seier statsminister Erna Solberg.


Publisert 17.10.2018

Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning?

Utdanningsdirektoratet presenterer statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i grunnskolen og i videregående opplæring.


Publisert 15.08.2018

Sentralt gitt eksamen i grunnskolen i matematikk - Oppmannsrapport 2018

Våren 2018 ble det gjennomført sentralt gitt eksamen i matematikk for 2748 kandidater i grunnskolen og voksenopplæringen i Telemark, Vestfold og Buskerud.


Publisert 18.06.2018

Bemanningsnorm og skjerpte pedagognorm i barnehagen - korleis ligg barnehagane an?

Stortinget har vedteke ei ny bemanningsnorm og ei skjerping av pedagognorma. Barnehagane må innfri ny bemanningsnorm innan 1. august 2019, og pedagognorm innan 1. august 2018.


Publisert 30.05.2018

Informasjon om regelverket for standpunktkarakterer i grunnskolen

Det nærmer seg slutten av dette skoleåret, og Fylkesmannen ønsker å minne om regelverket for standpunktkarakterer i grunnskolen. Vi mottar mange klager på standpunktkarakterer hvert år, og i flertallet av sakene ser vi at det kan reises tvil om reglene for karakterfastsetting er fulgt.


Publisert 12.04.2018

Testeksamen

Husk å teste skolen sitt nettverk, maskinkapasitet og tilgang til nettbaserte hjelpemiddel før eksamen.

 


Publisert 23.03.2018

Tilskot til symjeopplæring for nyankomne minoritetsspråklege elevar

Mange nyankomne minoritetsspråklege elevar har ikkje gjennomførd symjeopplæring. Fylkesmannen i Telemark vil utbetale midler til kommuner etter søknad.


Publisert 19.03.2018

Fylkesmannen ynskjer forslag til Dronning Sonjas skulepris 2018 - i år er det kanskje din skule?

Fylkesmannen i Telemark ønskjer å nominere ein eller to skular frå heile grunnopplæringa. Frist for å sende inn til Fylkesmannen i Telemark er 31. august.