Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer


12.06.2018

Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting - vernebuing før sommaren

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting er svært alvorleg for dei som blir ramma, og arbeidet for å kjempe mot dette er derfor høgt prioritert av regjeringa.


05.03.2018

Bufetat sikrar ikkje bistandsplikt i hjelpe- og omsorgssaker

Tilsynet sine undersøkingar avdekte at Bufetat region sør har manglar i sin sakshandsaming når kommunen søkjer plass i institusjon som planlagt hjelpe- og omsorgstiltak. 


24.04.2017

Til deg som bor på en barnevernsinstitusjon i Telemark

En av oppgavene til Fylkesmannen er å undersøke om barneverninstitusjonene i Telemark er en bra plass å bo. Vi kommer på tilsynsbesøk for å sjekke om de voksne følger lover og regler, og om barna/ungdommene som bor der får sine rettigheter oppfylt. Barna/ungdommene kan også klage til oss hvis det er noe de er misfornøyd med eller som de føler er ugreit. 


07.03.2017

Uro i skrivebordsskuffa

Barneverntenesta har ansvaret for at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.


17.02.2017

Barn og unge i barnevernet - hvordan gjør de det på skolen?

Det å mestre skolen er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet, og manglende utdanning er en viktig risikofaktor for utenforskap i voksen alder.


14.02.2017

Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner 2016

Vårt generelle inntrykk er at barnevernsinstitusjonene i Telemark jobber målrettet og seriøst med å sørge for at beboerne skal få et forsvarlig omsorgstilbud. Beboerne gir i all hovedsak inntrykk av å ha det bra på institusjonene.


03.01.2017

Samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Formålet med retningslinjene er at det skal bli bedre koordinering og samordning av tjenester overfor barn, unge og familier som har behov for hjelp fra begge tjenester.


16.12.2016

Ny ressursportal om barnevernledelse

I portalen finner du en samling av fagressurser innen viktige ledelsesområder i barnevernet. I tillegg finner du snarveier til aktuell kunnskap, relevante aktører og nettverk innen hele barnevernfeltet. 


06.10.2016

Forslag til ny barnevernslov overlevert barneministeren

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottok i dag en offentlig utredning om barnevernsloven. Utvalget har vurdert hvordan loven kan forenkles og bli mer tidsriktig.


29.08.2016

Ny nettressurs i bekjempelse av barnefattigdom

Antall barn i familier med lavinntekt øker. Det er nå utarbeidet et nettverktøy for bekjempelse av barnefattigdom.