Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Øvelse - Avviser helsefare etter strålingsfunn

Ytterligere målinger av berørte hermetikkprodukter tilsier fortsatt at nivåene av radioaktiv forurensning som har blitt påvist ikke utgjør noen helsefare, hverken for de som har vært i kontakt med produktene eller de som har spist innholdet av dem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

TIRSDAG 28.10.2014 11.39, SIST ENDRET 17.09.2015 12.30

Statens Strålevern viser til situasjonen med påvist radioaktiv forurensning i en rekke norske produkter. Kriseutvalget for atomberedskap (KU) var samlet til møte kl. 09:30. Her følger et oppdatert bilde av situasjonen.

Situasjonen nå
Personell fra Strålevernet er til stede ved Skrap og skrot sitt anlegg i Skien, og har undersøkt situasjonen ved anlegget. Vi har fastslått at flere radioaktive strålekilder har blitt smeltet ned ved anlegget i et kortere tidsrom for to-tre uker siden. Etter gjennomgang av dokumentasjonen på metallavfallet firmaet har mottatt ved anlegget, gjelder det trolig 6-10 strålekilder fra opphugging av en britisk oljeplattform på oppdrag fra opphuggings- og gjenvinningsfirmaet Oil Decom. Strålekildene det gjelder inneholder de radioaktive stoffene cesium-137 eller kobolt-60, og er alle i størrelsesorden 10-100 GBq (gigabequerel).

Nedsmeltingen har ført til radioaktiv forurensning av anlegget. Strålevernet har som forvaltningsmyndighet gitt anlegget pålegg om opprydning ved anlegget og å gjennomgå skrapmetallet for å avdekke hvorvidt det kan være flere strålekilder ved anlegget som ennå ikke har blitt smeltet ned.

Strålevernet har avdekket under sin befaring at portalene som brukes for å oppdage radioaktiv last ved inngangen til anlegget, ikke fungerer som de skal.

Strålevernet har gjennomgått luftfiltre ved målestasjoner i Norge, og kan finne spor av radioaktiv forurensning av cesium-137 og kobolt-60 i Øst-Norge, som samsvarer med et utslipp fra Skiensområdet for to uker siden. Svenske strålevernsmyndigheter melder om at de også kan finne spor av slik forurensning i sine luftfilterprøver. Spredningsberegninger fra Strålevernet er vedlagt.

Kriseutvalgets vurdering
Ansatte ved Skrap og skrot sitt anlegg i Skien kan ha blitt eksponert for radioaktiv forurensning. De det gjelder, får eventuell medisinsk oppfølging gjennom Skrap og skrot sin bedriftshelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten, samt egne råd om hvordan de skal forholde seg videre. Beboere og andre i nærområdet til anlegget, eller som har vært i kontakt med ansatte ved anlegget, trenger ikke å være bekymret.

Kriseutvalget fraråder bruk av friluftsdyrkede produkter og bruk av drikkevann fra private drikkevannskilder i nærområdet til anlegget, inntil situasjonen har blitt kartlagt nærmere.

Kriseutvalget utelukker fortsatt ikke at flere andre norske metallprodukter kan være berørt av radioaktiv forurensning.

Håndtering videre framover
Kriseutvalget fortsetter med å måle prøver for å avdekke omfanget nærmere. Det vil også bli gjort målinger i området utslippet fra anlegget har beveget seg i.

Kriseutvalget skal ha nytt møte kl. 16:00, og vil komme med en ny og oppdatert vurdering av situasjonen etter dette.

Atomberedskapsorganisasjonens regionale og lokale ledd bes iverksette vedtatte tiltak på eget nivå.

Det vil bli holdt en orientering for pressen i Strålevernets lokaler på Østerås kl. 14:30.

Kart over anslått spredning av radioaktiv forurensning i luft