Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjema

Her finner du et utvalg av våre skjema og blanketter.

Noen av skjemaene kan du fylle ut elektronisk, men du må inntil videre printe dem ut på egen skriver -skrive under - og deretter postlegge på vanlig måte.

 

For skjema som skal sendes Fylkesmannen er adressen:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på telefonnr. 73199000

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.10.2012
Honorarskjema for eksterne
Honorarskjema for nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia
Honorarskjema for villreinnemd
Honorarskjema for Forollhogna 
Honorarskjema for Skarvan, Roltdalen og Sylan
 
Honorarskjema for Skardsfjella og Hyllingsdalen 
 
Honorarer, kontrollkommisjonen 
Autorisasjonsbevis/Klareringsbevis
Klage på forvaltningsvedtak (statlig blankettarkiv)
Reiseregning - fra 01.01.2015
 
Forvaltningssaker
Fri rettshjelp - egenerklæring (Justis- og beredskapsdepartementets skjemabase)
Kommuneøkonomi
Forenklet erfaringsrapportering for prosjekter tildelt skjønnsmidler (t.o.m. 2015)
Søknad om skjønnstilskudd til kommunespesifikke forhold og ekstraordinære
hendelser (egen søknadsdatabase for prosjektmidler)
Sosial og helse
Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)
Vedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9
Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner kap. 9 (kommuale tjenester)
Landbruk
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense
Konsesjonsfrihet, fast eiendom -egenerklæring
Erstatningsordningene i landbruket
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Grøfting og gjødsling
Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng
Søknad om tilskudd til organisert beitebruk
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Søknad om bygging av landbruksvei
Miljøvern
Søknadsskjema for forurensningssaker
Meldeskjema fiskeforedling
Meldeskjema mekanisk overflatebehandling
Meldeskjema pukkverk
Meldeskjema asfaltverk
Søknad om fisketillatelse
 
Søknad om erstatning for sau drept av freda rovvilt
 
Søknadsskjema - motorferdsel  
Årsrapporteringsskjema for avfall (sorterings- og omlastingsannlegg)
 
Skjemaoversikt hos Klima- og forurensningsdirektoratet
 Søknadsskjema for mudring/dumping eller utfylling i sjø og vassdrag
 Meldingsskjema galvano
 Meldingsskjema rene brendsler
 Årsrapport for kasserte kjøretøy
Sosial- og familiesaker
Søknadsskjema for vergeordningen
Tvangsprotokoll barnevernet
 
Separasjon og skilsmisse