Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

I Sør-Trøndelag er 138 ulike naturområder verna. De utgjør ca 20 prosent av fylkets landareal. Verneområdene er viktig for å ta vare på et representativt utvalg av naturen vår og for friluftslivet. Fylkesmannen har en viktig rolle i både opprettelse og skjøtsel av verneområder.

 
Krykkjer hekker i Froan
 
Mest fjellområder som er verna i Sør-Trøndelag
Mesteparten av verneområdene i fylket er områder med fjell. Få områder som ligger i lavlandet og i svært produktive deler av fylket er verna. 
 
Mye av kystgranskogen vår er verna
Kystgranskog er kanskje den mest spesielle naturtypen vi har i fylket, og som vi har et spesielt ansvar for å ta vare på. Kystgranskog er en sterkt trua naturtype og de fleste kjente større lokaliteter med kystgranskog i Sør-Trøndelag er faktisk verna slik at deler av denne naturen tas vare på framover.
 
For å få mer informasjon om verneområdene kan du søke i naturbase (se lnk i høyre marg).

 


Publisert 04.11.2014

Forvaltningsplan for Innstrandfjæra fuglefredningsområde er godkjent

Miljødirektoratet har godkjent forvaltningsplan for Innstrandfjæra fuglefredningsområde i Ørland kommune. Forvaltningsplanen beskriver verneverdiene i området og utfordringer knyttet til forvaltning av området.


Publisert 26.02.2014

Vedtak av forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan

31. januar 2014 vedtok Miljødirektoratet forskrift om forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for 14 områder i marin verneplan etter naturmangfoldlovens § 44, jf. § 42. Forlengelsen gjelder frem til 27.august 2015.


Publisert 16.01.2014

Ny rapport om naturverdier i tre fjæreområder i Ørland og Bjugn kommuner


Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vurdert naturverdier i tre fjæreområder i Ørland og Bjugn kommuner. Vurderingene er tatt med utgangspukt i eksisterende data, og data fra nye undersøkelser


Publisert 12.11.2013

Forvaltningsplan for Litlvatnet naturreservat er godkjent

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har godkjent forvaltningsplan for Litlvatnet naturreservat i Agdenes kommune. Forvaltningsplanen beskriver verneverdiene i området og utfordringer knyttet til forvaltning av området.


Publisert 10.10.2013

Melding om oppstart av forvaltningsplan

Melding om oppstart av forvaltningsplan for Låen naturreservat og Fitjan fuglefredningsområde i Selbu kommune.