Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Vet du at det er 60 ulike laksestammer og 84 stammer sjøørret i Sør-Trøndelag og at flere av disse har forsvunnet? Både villaksen og sjøørreten trues av inngrep i elvene og lakseoppdrett i fjordene. Vi hos Fylkesmannen jobber for å bedre forholdene for begge artene og for andre trua og sårbare arter i ferskvann slik som elvemusling.

Villaks       Sjøørret      Fiskeregler i Sør-Trøndelag      Fiske i munningsfredningssoner      Elvemusling     Gyrodactylus salaris 

 

De viktigste målene for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre arter i ferskvann. Vi hos Fylkesmannen arbeider for å øke forståelsen for å ta vare på innsjøer, elver og bekker, sikre viktige leveområder for arter i ferskvann, hindre spredning av fremmede arter og sykdommer, og stimulere til tiltak for å rette menneskeskapte skader på vassdragsnatur. Vi gir faglige råd til Norges vassdrags- og energidirektorat i saker etter vannressursloven og vassdragsreguleringsloven og følger opp hensynet til fisk i vedtak fra kommuner og andre sektormyndigheter.

Ansvarlig for tekst og bilder er Kari Guttvik Tønset og Beate Sundgård


Kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag

De fylkesvise kultiveringsplanene for ferskvannsfisk revideres nå. Fylkesmennene og Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag har laget en felles kultiveringsplan - del 1 - om fiskeutsettinger, som nå sendes på høring.

Gå til høringssiden


Pukkellaks i flere elver

Pukkellaks er registrert i de fleste større elver i Sør-Trøndelag i sommer. Ingen tør forutsi om arten får fotfeste og etablerer bestander i vassdragene, noe som ikke er ønskelig.


Flere laks dør før de når elvene hos oss enn i andre regioner. Men hvorfor er det da et godt fiske?

Det dør flere laks i havet enn før, og dette kommer til syne som lavt overskudd tilgjengelig for fangst i Trondheimsfjordregionen. Likevel fiskes det bra i år - hvorfor?


Søknad om rotenonbehandling av Glennsettjønna

Fylkesmannen søker Miljødirektoratet om bruk av CFT-Legumin mot abbor i Glennsettjønna i Trondheim kommune.


Nye krav til rapportering i laksefisket

Fangstoppgave skal leveres to uker etter fiskesesongens slutt både i elv og sjø. De som ikke leverer fangstrapport kan nektes videre fiskekortsalg eller fiske. Endringene understreker viktigheten av riktig og detaljert fangstrapportering.


Viktig viten om sjøørreten

Ødelagte bekker gir lite sjøørret. Trondheim kommune og Norsk institutt for naturforskning har gjort et viktig stykke arbeid. Det er avdekket at leveområdene for sjøørret er redusert med hele 90 % i bekker og elver. Det må få konsekvenser for planlegging og tiltak i ansvarlige sektorer.


Fiskearten abbor er funnet i Glennsettjønna i Trondheim kommune.

Funnet er bekreftet etter prøvefiske i regi av TOFA. Arten finnes ikke naturlig i området og er følgelig brakt dit av mennesker.


Fiske etter laks og sjøørret 2017

Reglene for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø er stort sett uendret i Sør-Trøndelag i 2017.


Søknad om tiltak mot fiskearten mort i Gjettjønna Røros

Fylkesmannen søker Miljødirektoratet om kortvarig og stedspesifikk bruk av CFT-Legumin (rotenon) til å fjerne fiskearten mort fra Gjettjønna i Røros kommune høsten 2017.


Fritt fiske etter rømt oppdrettslaks i Osen

Etter påkjørsel fra båt på oppdrettsanlegget Raudøya i Osen kommune, gis det generell tillatelse  til å drive gjenfangstfiske i området.