Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reindrift

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Reindriftsforvaltningens arbeidsoppgaver omfatter ressurs- og arealforvaltning, tilskuddsforvaltning og reindriftsbasert næringsutvikling.

Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Vi har 240 000 tamrein i vårflokk, 180 000 er i Finnmark. Reindriften sør for Finnmark har små variasjoner fra år til år, mens reintallet i Finnmark til tider kan variere. Kalvetilgang, tap og slakteuttak er årsaker til variasjonene. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Organisering av reindriften

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet, som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i 72 sommer- og helårsbeitedistrikter, samt ti distrikter som brukes til høst- og vinterbeiter for norsk reindrift og/eller som beiter for svensk reindrift.

Grupper av reineiere samler reinen i felles flokker på bestemte arealer, og samarbeider om driften. Disse driftsgruppene kalles ”siida” på nordsamisk og ”sijte” på sørsamisk. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer. Hver siida er delt inn i siidaandeler, som har en ansvarlig leder. Rein innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Bare personer av samisk ætt har i utgangspunktet rett til reinmerke.

Ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Rendal Renselskap har en særegen driftsform basert på avskyting av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. Svensk reindrift har bruksrett i bestemte områder i Norge, fra Troms til den nordligste delen av Hedmark.

Reindriftsforvaltning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren skal bidra til at myndighetene når de overordnede mål for reindriftspolitikken. Vi skal blant annet kontrollere etablering og overflytting av siidaandeler, gi råd i gjerdesaker, godkjenne bruksregler utarbeidet av distriktsstyret, gi dispensasjon fra beitebruksreglene når det foreligger sterke grunner, om nødvendig fastsette beitetider for de årstidsbeitene og gi uttalelser og fremme innsigelser i saker etter plan- og bygningsloven.

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er årlige forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen.

Statsforvalteren har ansvar for tilskuddsbehandling regionalt over reindriftsavtalen. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til siidaandelene.

Rovvilt

Statsforvalteren har også ansvar for midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for rein drept av fredet rovvilt. Les mer om dette under temaet Miljø og klima hos Statsforvalteren i ditt fylke.

Vis mer


Publisert 18.12.2017

Jula 2017

Reindriftsavdelingen holder stengt i jula. dvs 21.12.2017 - 02.1.2018


Publisert 09.10.2017

Fremtidsrettet jordbruksdrift og reindrift

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Narbuvold, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt.

Les mer


Publisert 04.09.2017

Framtidsrettet reindrift og landbruk i Os og Røros kommune

Reindriftsavdelingen v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer herved reindriftsutøvere i Fæmund sijte til informasjonsmøte om prosjekt med mål om sameksistens og bærekraftig utnytting av ressurser.

Les mer


Publisert 29.08.2017

Fellesmøte med merkenemndene i sør

I forbindelse med utarbeidelse av utfyllende retningslinjer for merkenemnda ble det holdt et fellesmøte mellom merkenemndene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/ Hedmark og Oppland.


Publisert 19.06.2017

Regler vedtatt for å hindre skrantesjukesmitte fra Selbu

For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder i og rundt Nordfjella og Selbu.


Publisert 02.05.2017

Melding om reindrift – rapporteringsløsningen er åpnet igjen

Fra og med 2. mai vil det igjen være mulig å bruke innrapporteringsløsningen for å levere elektronisk melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning. Fristen er 10. mai. For mer informasjon se Landbruksdirektoratet sin hjemmeside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/


Publisert 18.04.2017

Frist for å levere melding om reindrift er utsatt til 10. mai

Fristen for å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning er utsatt til 10. mai 2017.


Publisert 03.04.2017

Melding om reindrift 2016/2017

Nå nærmer det seg med stormskritt fristen for levering av melding om reindrift (MOR). Årets frist er som tidligere 10.april.


Publisert 13.03.2017

Tilskudd til kvinnerettede tiltak i reindrifta

er en ordning over reindriftsavtalen for 2017-2018, og har som mål å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindrifta.


Publisert 06.03.2017

Treffer du på rein, nyt synet og vis hensyn

Etter en lang vinter med begrenset næringstilgang er reinen inne i en sårbar periode nå og fremover til kalvingstida er over. Simlene som snart skal kalve er ekstra sårbar ovenfor forstyrrelser.