Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Midlene skal nyttes til fellesprosjekter med utgangspunkt i landbrukets ressurser. (Tidligere BU-midler). NB: Nå med elektronisk søknadsskjema

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.01.2016

Som søkere inviteres:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket,

Prosjektene skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, og bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i hele landet.

Målene og prioriteringene for bruken av midlene er gitt gjennom Regionalt næringsprogram 2016 (RNP)

Midlene brukes til: 
-  støtte til innledende faser, og tiltak innen landbruksbasert verdiskaping regionalt.

-  Tiltak som gir økt produksjon i primærjordbruket, herunder økologisk produksjon.

-  Prosjekter som legger til rette for landbruksbaserte næringer.

-  Kompetanseutvikling rettet mot næringsutvikling, grupper, fagmiljøer eller klynger

-  Fellesprosjekter med andre regionale aktører

Bruk elektronisk skjema som finnes her, eller se til høyre på denne siden FMST/landbruk/næringsutvikling.

Søknadsfrist for disse midlene: 15. februar og 15. september.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har samme datoer på sine tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving innen landbruksområdet.

Midler til investering og bedriftsutvikling forvaltes av Innovasjon Norge.

Ta gjerne kontakt med oss hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Avdeling for landbruk og bygdeutvikling dersom det er noe dere lurer på angående søknadsprosessen.