Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

.


Publisert 20.12.2017

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange Trønderske kommuner

Ny rapport fra NIBIO  og Trøndelag Forskning og Utvikling 


Publisert 01.02.2017

Handlingsplan for Inn på tunet

Landbruket er en unik arena for helse, skole og omsorgssektoren. Her er mangfold av arbeidsoppgaver, nærhet til dyr, naturen og livsprosessene og god plass. Dette er en god ramme for læring og mestring.


Publisert 12.09.2016

Størst fortjeneste blant små lokalmatbedrifter

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har gjennomført en spørreundersøkelse blant produsenter av lokalmat og drikke. Denne viser at det er de små bedriftene som tjener best.


Publisert 07.09.2016

Trøndelag får forsøk med regionalt næringsprogram i landbruket

Regjeringen inviterer Trøndelag fylkeskommune til å gjennomføre et toårig forsøk innen Landbruksdepartementets ansvarsområde. 


Publisert 16.03.2016

Til Vestfold for å lære om Inn på tunet og demens

Ansatte i kommunene inviteres med på studietur til Vestfold med tema «Inn på tunet og demens». Studieturen gjennomføres som et samarbeid mellom Aldring og Helse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Inn på tunet Midt-Norge.


Publisert 11.03.2016

Mat i byen

Den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk i Norge arrangeres i Trondheim 12. april.


Publisert 13.01.2016

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Midlene skal nyttes til fellesprosjekter med utgangspunkt i landbrukets ressurser. (Tidligere BU-midler). NB: Nå med elektronisk søknadsskjema


Publisert 15.06.2015

Bygdeutviklingsmidler i Sør-Trøndelag for 2015

Fordelingen av midlene til utrednings og tilretteleggingstiltak for 2015 er klar


Publisert 15.06.2015

Satsing på fjellandbruket i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag ble i jordbruksoppgjøret i 2013 tildelt midler til en ekstra satsing på fjellandbruket. Det er satt av kroner 750 000 til satsingen i Sør-Trøndelag for hvert år i prosjektperioden.


Publisert 14.01.2015

Bygdeutviklingsmidler til utredning- og tilretteleggingstiltak – frist 15. februar

Midlene skal nyttes til fellesprosjekter som legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.