Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Psykisk helse- og rusarbeid

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer


Publisert 19.05.2017

2. Utlysning av tilskudd - Psykologer i de kommuale helse- og omsorgstjenestene 2017

Helsedirektoratet har kunngjort 2. runde med tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 06.04.2017

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd for 2017

Fra 2017 er det fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen Psykologer i kommunene. Søknadsfristen var 1.3.2017.


Publisert 20.02.2017

Erfaringskonferansen 2017

Sammen med RIO, FIRE og Brygga arrangerte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for tredje gang en vellykket erfaringskonferanse, og årets paroler var "det nytter", "håp" og "livet etter".


Publisert 09.11.2016

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov» over Statsbudsjettet 765.60 for 2017. 


Publisert 22.01.2016

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd for 2016

Fra 2016 er det fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen Psykologer i kommunene. Søknadsfristen er 15.3.2016.


Publisert 27.05.2015

Ny kunngjøring 2015 - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjeneste

Søknadsfristen er 1.7.2015. Det ønskes særlig at små kommuner søker og eventuelt vurderer interkommunalt samarbeid om psykologtilbudet.


Publisert 17.03.2015

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Helsedirektoratet har nå kunngjort ny tilskuddsordning innen psykisk helse og rusfeltet for 2015. Tilskuddsordningen samler fem tidligere tilskuddsordninger til en ordning:


Publisert 17.03.2015

Kunngjøring av tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse- og rusarbeid kap 765 post 61

Dette er det tidligere stimuleringstilskudd til videreutdanning innen psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og rusproblematikk.


Publisert 26.01.2015

Røroskonferansen 2015 - Invitasjon til konferanse, rus- og boligsosialt arbeid


Publisert 08.01.2015

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2015.

Målet med tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer alene eller i kombinasjon med psykiske og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.