Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer


Publisert 08.04.2015

Kvalifisert til kvalifisering?

Nå foreligger en Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med kvalifiseringsprogrammet i Nav.


Publisert 19.08.2014

Tilsyn med kvalifiseringsprogram i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen har ført tilsyn med kvalifiseringsprogrammet i 2013-14.

Fylkesmannen minner om at ferdige tilsynsrapporter er å finne på Helsetilsynets sider.

Les mer under relaterte lenker.


Publisert 02.05.2014

Helhetlig prinsippstyrt metodisk tilnærming (HPMT) har gitt gode erfaringer for både brukere og ansatte

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sammen med andre embeter tatt del i forsøket Helhetlig prinsippstyrt metodisk tilnærming (HPMT). Prosjektet har vært et utviklings- og forskningsprosjekt for utprøving av en helhetlig, prinsippstyrt metodisk tilnærming i arbeidet med brukere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) i NAV.  


Publisert 25.04.2014

Arbeids- og velferdsdirektoratets tertialrapport om kvalifiseringsprogram

Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider tertialvise rapporter på kvalifiseringsprogrammet, som bygger på Fylkesmennenes dialog med Nav-kontorene, fagdager, fagsamlinger mv.


Publisert 10.10.2013

NAV-prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring” - Sluttrapport

Seks NAV-kontor deltok i perioden 2009 – 2012 i det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. Formålet var å finne frem til gode modeller som sikrer innsatte en bedre overgang fra fengsel til frihet, samt finne ut om det er hensiktsmessig at NAV i fengselskommunen ivaretar en samordningsfunksjon av sosiale tjenester som ulike kommuner kan ha ansvar for.


Publisert 04.10.2013

NAV-kontorets plikt til dokumentasjon og vern av personopplysninger i kontakt med brukere

Fylkesmannen har fått spørsmål fra NAV-kontor om hvordan informasjon som mottas ved henvendelser om sosiale tjenester, skal håndteres. Fylkesmannen ønsker med dette å gi en kort redegjørelse om regelverkets krav til dokumentasjonsplikt og personvern.


Publisert 24.01.2013

Kommunens adgang til å kreve refusjon i etterbetalt uførepensjon

I lov 18. desember 2009 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er det med virkning fra 14. desember 2012, innført hjemmel for kommunene til å kreve refusjon i etterbetalt uførepensjon for utbetalt kvalifiseringsstønad. Dette fremgår av en tilføyelse til lovens § 38 tredje ledd.