Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Statsforvalteren dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Statsforvalteren informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at du ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Statsforvaltaren vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling.

Vis mer


Publisert 08.11.2017

Endringer i førerkortforskriften gjeldende fra 25.10.2017

Vegdirektoratet har vedtatt endringer i førerkortforskriften vedlegg 1 - helsekrav. 


Publisert 27.09.2016

Nye helsekrav fra 1.10.2016

Nå foreligger revidert førerkortforskrift, nye helseattester og egenerklæring og ny førerkortveileder.


Publisert 26.05.2016

Kurs for leger om nye helsekrav for førerkort

Kursene holdes 14. september, 20. september og 9. november 2016 på Quality Hotel Panorama.


Publisert 24.05.2016

Nye helsekrav for førerkort iverksettes 1.10.2016

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet arbeider med å ferdigstille nytt vedlegg 1 Helsekrav i førerkortforskriften.

Etter planene skulle de nye reglene tre i kraft 1.7.2016, men dette er nå utsatt til 1.10.2016.


Publisert 29.01.2013

Førerkort for seniorer - nye regler fra 19. januar 2013

Fra 19. januar 2013 er det slutt på ordningen med «liten» legeattest i tillegg til førerkortet. Nye regler krever at førerrettighetene alltid skal fremgå av selve førerkortet.