Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilretteleggingsmidler for ansatte i barnehagen som tar videreutdanning

Det kan søkes lokale tilretteleggingsmidler for barnehageeiere, studieåret 2017/2018. Barnehageeiere inviteres til å søke for ansatte som tar videreutdanning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.09.2017

Tilretteleggingsmidler for deltagelse på studier – lokal prioritering Studieåret 2017/2018 er nytt av året og har som hensikt å ivareta fylkesvise behov for ønsket kompetanse i barnehagesektoren. Sammen med kommunene/regionene ble vi enige om å prioritere ABLU-studier, andre deltids barnehagelærerutdanninger samt andre videreutdanningsstudier. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er i fullmakt fra Utdanningsdirektoratet tildelt 1,2 millioner til denne ordningen.

Midlene kan søkes via denne lenken. Søknadsfrist er 6.oktober 2017. https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/TLM_BHG (Velg - Direkte til skjema) 

Utdanningsdirektoratets føringer for bruk av midlene:

  • Midlene benyttes for tilretteleggelse for ansatte som deltar på studiepoeng- eller fagskolepoeng-givende studier. Videreutdanningsstudier som er søkt via utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen: Språkutvikling og språklæring i barnehagen, Naturfag og matematikk i barnehagen, Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen, Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og Veilederutdanning for praksislærere.
  • Ansatte det søkes midler for må ha minimum 50 prosent arbeidsforhold i barnehagen. 
  • Barnehageeiere kan søke 50 000 kroner per ansatte som tar minst 30 studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret 2017-2018. For studier som utgjør mindre enn 30 studiepoeng utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. 1 studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 1 700 kroner. 
  • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor den ansatte jobber. Hvis den ansatte jobber i flere barnehager må det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene. Barnehagen skal bruke midlene for å tilrettelegge for studiedeltakelse for den enkelte ansatte. 

Midlene skal i hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer. Midlene kan imidlertid brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen. Midlene kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, studiemateriell til den ansatte som studerer. Dersom eier/arbeidsgiver ønsker å utbetale midlene direkte til den som studerer vil midlene være skattepliktige for den ansatte, og det vil påløpe arbeidsgiveravgift som arbeidsgiver må dekkes innenfor rammen av tildelte midler. Dersom midler utbetales til den ansatte som studerer etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte har hatt og kan dokumentere, vil midlene ikke være skattepliktige og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.