Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk

Elever i videregående opplæring med sterk dysleksi og/eller spesifikke språkvansker kan etter visse regler få fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2017

Elever på studieforberedende utdanningsprogram inneværernde skoleår kan søke om dispensasjon fra vurdering med karakterer i 2. fremmedspråk. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Frist for innsending av søknad med vedlegg er 1. mai 2018. Dette for å behandle ferdig søknaden før dokumentasjon/vitnemål for skoleåret 2017/18 skrives ut. Også søknader mottatt etter fristen vil bli behandlet.

Vilkår for å få innvilget fritak

For å kunne få fritak fra kravet om vurdering i 2. fremmedspråk, må det foreligge en særlig grunn, i samsvar med forskrift til opplæringsloven § 23-1. I følge føringene fra Kunnskapsdepartementet må eleven være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, at individuell tilrettelegging ikke er eller har vært tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Søkere må kunne dokumentere at han/hun har sterk dysleksi eller spesifikke språkvansker.

I tillegg må den videregående skolen beskrive den indidviduelle tilretteleggingen som er gjort for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. I følge saksbehandlingsinstruksen utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, vil dette si at det er blitt vedtatt spesialundervisning i 2. fremmedspråk i videregående opplæring og/eller grunnskolen.

Gjennom en uttalelse må det videre dokumenteres at denne individuelle tilretteleggingen ikke har vært tilstrekkelig for å sikre eleven likeverdige opplæringsmuligheter.

Alternativt må det foreligge en sakkyndig uttalelse om at spesialundervisning i 2. fremmedspråk helt åpenbart ikke vil føre til at eleven får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i faget, som følge av dysleksi eller spesifikke språkvansker.

Vi viser til en nærmere omtale i dokumentet "lokal veiledning for fritaksordningen", se høyre marg.

Søknad om fritak

Eleven søker om dispensasjon på søknadsskjema utarbeidet av Fylkesmannen, se høyre marg. Søknaden sendes via den videregående skolen der vedkommende er elev. Skolen sørger for at nødvendig dokumentasjon legges ved og sender søknaden i posten eller bruker Fylkesmannes elektroniske meldeskjema for innsendelse av utfylt søknadsskjema og nødvendige vedlegg. Se lenke i høyre marg.

De som får fritak, skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter. Eleven får ikke dispensasjon fra opplæring i 2. fremmedspråk.

Andre forhold

Fylkesmannens dispensasjonsordningen er midlertidig og avgrenset. For informasjon om den generelle ordningen for dispensasjon etter forskrift til opplæringsloven § 23-1 se Utdanningsdirektoratets temaside (lenke i høyre marg).