Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Grunnopplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


Publisert 19.09.2014

Thora Storm videregående skole er kandidat til Dronning Sonjas skolepris 2014

Fylkesmannen vurderer Thora Storm videregående skole som en skole som over lang tid har arbeidet systematisk og erfaringsbasert med elevenes læringsmiljø.


Publisert 08.08.2014

Manifest mot mobbing - har din kommune signert?

Så langt har 21 av 25 Sør-Trønderske kommuner signert lokalt manifest. Fylkesmannen oppfordrer til og håper alle kommunene i fylket har signert slik avtale innen utgangen av 2014.


Publisert 07.05.2014

Dronning Sonjas skolepris 2014 - kandidater fra Sør-Trøndelag

Fylkesmannen ber om at kommuner og fylkeskommunen foreslår kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2014. Nominasjonsprosessen vil være en mulighet til å framheve skolemiljøer i fylket som har gjort en ekstra innsats for likeverd og inkludering.


Publisert 02.04.2014

Midler til utviklingsprosjekt - Bedre læringsmiljø

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer, på vegne av Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, skoler (gjennom skoleeier) og private skoler til å søke om midler til utviklingsprosjekt for Bedre læringsmiljø.


Publisert 05.03.2014

Kompetanse for mangfold 2014-15

En ny statlig kompetansesatsing skal bidra til å videreutvikle kompetansen i barnehager og skoler i møte med minoritetsspråklige barn og unge. Kommunene Bjugn, Hitra, Midtre Gauldal og Oppdal deltar med flere enn 24 enheter til sammen.


Publisert 16.09.2013

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Utdanningdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kr. 250 000,- for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.


Publisert 23.04.2013

Kurs om psykiske vansker hos elever

"Hva er det med Monica?" er et av programmene i regi av Psykisk helse i skolen som er rettet mot pedagogisk personell, ppt og andre som arbeider med ungdom i ungdomsskoler og videregående opplæring.


Publisert 14.01.2013

GNIST - Strategi for ungdomstrinnet

GNIST er et partnerskap for en helhetlig lærersatsing. Satsingen startet i 2009 og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og de mest sentrale partene innenfor skolesektoren i Norge.


Publisert 19.12.2012

Midler til europeisk utdanningssamarbeid

Det nærmer seg søknadsfrister for de ulike ordningene innenfor EUs program for livslang læring samt Nordplus.


Publisert 05.12.2012

Eksamensinformasjon grunnopplæring

På denne siden finner du oppdatert informasjon om avvikling av eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring.