Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til Statsforvalteren.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barnevernstjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barnevernstjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernsvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Statsforvalteren behandler klager på barnevernstjenestens saksbehandling og tar stilling til om barnevernstjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Statsforvalterener klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Statsforvalteren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren.

Du kan klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Si din mening om det barnevernet gjør sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. 

Vi jobber med å utvikle enkle løsninger for å si ifra. Enn så lenge ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren der du bor. Trenger du noen å snakke med NÅ? Ring Alarmtelefonen på 116 111.

Vis mer


Publisert 29.08.2017

Forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjon – faglige anbefalinger

Ungdom og ansatte skal føle seg trygge når de oppholder seg i en barnevernsinstitusjon. Det. innebærer at institusjonen må ha oppmerksomhet rettet mot forhold som fremmer trygghet og sikkerhet.


Publisert 17.08.2017

Barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt

Møteplan for tverrfaglig konsultasjonsteam høsten 2017


Publisert 28.11.2016

Sluttrapport fra samordnet tilsyn om opplysningsplikt og barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldinger i Trondheim kommune

Med bakgrunn i funnene er Fylkesmannen bekymret for om enkelte barn og unge får den hjelpen de har rett på.


Publisert 29.09.2016

Barnevernsrapportering 1. halvår 2016

Det er et økende antall ungdommer mellom 18 og 23 år som får hjelp fra barnevernet.


Publisert 19.05.2016

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

I 13 år har 20 av 25 kommuner inngått interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet. Arbeidet er nå evaluert og her kan du lese rapporten fra Telemarksforsking.


Publisert 04.05.2016

Statlig satsing på barnevern

Tildeling av nye og midlertidige stillinger til de kommunale barneverntjenestene i 2016


Publisert 29.04.2016

Forslag om kvalitets- og strukturreform i barnevernet og endringer i barnevernloven er på høring

Forslagene innebærer store endringer i oppgave- og ansvarsfordelingen på barnevernsområdet mellom stat og kommune.


Publisert 17.03.2016

Forslag til endringer i barnevernloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet.


Publisert 17.03.2016

Lovendring om barnebortføring

Her er informasjon om lovendringer om barnebortføring som er relevante for barnevernet.


Publisert 04.03.2016

Å melde om mistanke ved omsorgssvikt

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal gjennomføre et samordnet tilsyn i Trondheim kommune i løpet av våren 2016.