Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med næringsmiddelverksemder

Dato:
15. oktober 2018 - 19. november 2018
Stad:
Sogn og Fjordane
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Slakteri og fiskeforedling

Fylkesmannen skal i haust føre tilsyn med slakteri og verksemder som foredlar fisk. Vi skal kontrollere om bransjen tar ansvar for å hindre forureining.

Publisert 12.10.2018

Biprodukt frå fiskeforedling. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Utslepp av organisk stoff, næringssalt, vaskevatn og desinfeksjonsmiddel er dei største kjeldene til forureining. Utslepp av feitt kan gje problem med lukt og tilgrising. Mellomlagring av biprodkt kan også føre til plager med lukt.

Aksjonen er ei oppfølging av tilsynsaksjonen for fiskeforedling i 2012 og næringsmiddel i 2011. Aksjonen er landsdekkande og skal gjennomførast i oktober og november. I Sogn og Fjordane tek vi sikte på å gjennomføre tilsyn ved 9 verksemder.

Tema for tilsyna

• kontroll med utslepp frå reinseanlegg - måleprogram og utsleppskontroll
• styring av reinseanlegg
• lukt
• handtering av avfall og biprodukt
• handtering av kjemikal
• plastforureining
• internkontroll med vekt på mål, miljørisikovurderingar og avviksystem
• krav i forureiningsforskrifta kapittel 26 eller utsleppsløyve

Målet med aksjonen

• auke merksemda i bransjane for eigne utslepp og handtering av avfall
• kontrollere om verksemdene kan dokumentere god drift av anlegga
• kontrollere at krav i lover, forskrifter og utsleppsløyve vert halde
• vurdere om det er naudsynt å oppdatere løyve til drift 
• vurdere om det er naudsynt med vidare oppfølging av bransjen

I Sogn og Fjordane er det høg produksjon av fisk. Vi har fjorten store fiskeforedlingsanlegg. Av desse har åtte utsleppsløyve frå Fylkesmannen. Desse er også omfatta av industriutsleppsdirektivet (IED, direktiv 2010/75/EU). Dei andre vert regulert ved forskrift.

Vi har tre større verksemder i fylke som driv med foredling av kjøt. Alle desse har løyve frå Fylkesmannen.

Dato:
15. oktober 2018 - 19. november 2018
Stad:
Sogn og Fjordane
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Slakteri og fiskeforedling