Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Statsforvaltaren ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Statsforvaltaren skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Statsforvaltaren er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Statsforvaltaren skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer jamlege kriseøvingar for kommunane. Vi har som mål at det ikkje skal gå meir enn fire år mellom kvar øving. Kommunane må jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt øve kriseleiinga minimum ein gong annankvart år.

Med jamne mellomrom deltek vi dessutan i større øvingar saman med medlemmane i fylkesberedskapsrådet og andre beredskapsaktørar.


23.10.2015

Framtidig 110-teneste og etablering av nye politidistrikt

Torsdag 28. oktober er kommunane, brannvesen og Alarmsentralen invitert til møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om framtidig organisering av 110-tenesta, og med Politidirektoratet om etablering av nye politidistrikt


22.06.2015

Risiko for stor snøsmelteflaum

Dei store snømengdene i fjellet gjer at det i utover sommaren er fare for stor snøsmelteflaum i vassdraga i fylke.


12.04.2013

Læringsnettverk for beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid

I 2012 etablerte vi eit læringsnettverk for å heve kompetansen i beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid i fylket vårt. Gjennomgangen av 22. juli 2011 viser at dette er kompetanse som trengs på alle nivå.