Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Statsforvaltaren ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Statsforvaltaren skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Statsforvaltaren er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Statsforvaltaren skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer jamlege kriseøvingar for kommunane. Vi har som mål at det ikkje skal gå meir enn fire år mellom kvar øving. Kommunane må jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt øve kriseleiinga minimum ein gong annankvart år.

Med jamne mellomrom deltek vi dessutan i større øvingar saman med medlemmane i fylkesberedskapsrådet og andre beredskapsaktørar.


30.03.2017

Nye rutinar for varsling av naturfare

Kommunane må seinast 20. april teikne abonnement for å verte varsla om fare for flaum, jordskred og snøskred på gult nivå.


11.01.2017

Ekstremvêret Vidar; varsel om ekstremt høg vass-stand og høge bølger

Meteorologisk institutt varslar at det torsdag føremiddag er venta ekstremt høg vass-stand (65-80 cm høgare enn det som er oppgitt i tidevasstabellen). 


11.01.2017

Varsel om svært høg vass-stand (ekstremvêret «Vidar»)

For føremiddagen torsdag varslar Meteorologisk institutt om at det på Vestlandet sør for Stad er venta svært høg vass-stand (70-85 cm over verdiane oppgitt i tidevasstabellen).


28.04.2016

Medietrening for ordførarane

Fylkesmannen arrangerte nyleg ein opplæringsdag for ordførarar og rådmenn, med vekt på informasjonsarbeid under kriser.


25.04.2016

Sogn og Fjordane på topp i undersøking av samfunnstryggleiksarbeidet i kommunane

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har offentleggjort resultatet av undersøkinga av kommunane si oppfølging av beredskapsplikta. I samanlikninga mellom fylka kjem Sogn og Fjordane og Vestfold best ut i årets undersøking


10.03.2016

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet var samla i Flåm 26. - 27. januar til sitt årlege møte 


30.01.2016

Då ekstremvêret Tor var her

Tor kom, herja med oss og så drog han vidare. Ein del stader manglar framleis straum. Teletenestene er òg ute her og der, særleg i Gulen


28.01.2016

Ekstremveret Tor er på veg

Frå fredag ettermiddag er det venta svært kraftig vind i fylket. Det er òg stor snøskredfare og auka jordskredfare.


25.01.2016

Fylkesberedskapsrådet møtest i Flåm

Ei av oppgåvene til rådet er å vere ein arena for gjensidige orienteringar og drøfting av ulike tema innanfor samfunnstryggleiks- og beredskapsområdet. Tema på møtet tysdag og onsdag, vert m.a. ny risiko- og sårbarheitsanalyse for fylket, og endringar som følgje av omorganiseringa av politiet.


28.10.2015

Framtidig organisering av naudmeldesentralar

Nærare 50 deltakarar var samla i Førde 28. oktober til møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om framtidig organisering av 110-tenesta, og til Politidirektoratet (POD) si orientering om etableringa av nye politidistrikt