Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Statsforvaltaren ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Statsforvaltaren skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Statsforvaltaren er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Statsforvaltaren skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer jamlege kriseøvingar for kommunane. Vi har som mål at det ikkje skal gå meir enn fire år mellom kvar øving. Kommunane må jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt øve kriseleiinga minimum ein gong annankvart år.

Med jamne mellomrom deltek vi dessutan i større øvingar saman med medlemmane i fylkesberedskapsrådet og andre beredskapsaktørar.


11.12.2018

Oppfølging av personell som har vore i internasjonal teneste for staten

Dei fleste som har gjort teneste i internasjonale operasjonar kjem heim med nye erfaringar og ein unik kompetanse frå konfliktområde. Dei fleste veteranar greier seg bra etter tenesta, men nokre vil ha problem og utfordringar.


25.10.2018

Beredskap er eit felles ansvar

– Ein naturleg del av arbeidet med eit moderne totalforsvar er auka merksemd på korleis kvar enkelt kan ta vare på seg og sine viss noko uføresett skulle skje, skriv fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand. På Fylkesmannsbloggen kan du lese heile innlegget hans om ansvaret vi har for vår personlege beredskap.


18.10.2018

Justiskomiteen fekk innføring i beredskap

Fylkesmannen var i går vertskap for ein interessert justiskomite frå Stortinget, som fekk ei innføring i krisehandtering frå eit breitt spekter av aktørar. I tillegg viste vi fram nye metodar som vi arbeider med å ta i bruk. Justiskomiteen gav uttrykk for at dei hadde lært mykje.


27.06.2018

Beredskap mot atomhendingar

– Tanken om at vi kan verte råka av ei atomhending kan verke fjern for mange oss, skriv beredskapsrådgjevar Stig Morten Tengesdal på Fylkesmannsbloggen. Les innlegget hans om korleis Fylkesmannen, som regionalt ledd, jobbar for å samordne og styrke atomberedskapen.


07.06.2018

Møte om skogbrannfaren

Brannsjefane, alarmsentralen og Fylkesmannen drøfta skogbrannberedskap med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. 


29.05.2018

Raud skogbrannfare

Som følgje av tørt og varmt vêr i vår, melder Meteorologisk institutt om svært stor skogbrannfare i store deler av Sør-Noreg. Det er viktig at folk respekterer forbodet mot å tenne opp eld.


05.01.2018

Satellittelefonen trengs når alt anna sviktar

Frå tid til annan opplever vi bortfall av tele- og internettenester. I slike tilfelle er det viktig at dei som har ansvaret for å handtere kriser har andre høve til å kommunisere med kvarandre.


04.08.2017

Varslingsrutinar for flaum og jordskred

NVE har oppmoda oss om å minne om rutinane for varsling av flaum og skred. I sommar har det vore, og er, ustabile luftmassar over store delar av landet. Slike situasjonar fører ofte til kraftige lokale byer, med fare for flaum og jordskred, som i Utvik og Breim 24. juli.


18.05.2017

Nytt EU-nettverk skal gje meir innovasjon i fylket

EU-nettverk Sogn og Fjordane skal hjelpe lokale aktørar inn i verdas største forskingsprogram, Horisont 2020. Første prosjektverkstad vert arrangert i Sogndal 31. mai, med hovudtema IT og beredskap.


30.03.2017

Beredskap knytt til faren for fjellskred frå Joasetbergi i Aurland

NVE gjorde i september i fjor ferdig ein rapport om fare- og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Klassifiseringa gav grunnlag for å definere Joasetbergi i Aurland som høgrisikoobjekt.