Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Plan- og bygningsrett

Oppdatert 01.02.2022

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Vis meir


Publisert 11.04.2018

Reglar for oppstartsfasen i reguleringsplanarbeid

Ved nyttår vart forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven sett i kraft. Målet er rask, effektiv og føreseieleg sakshandsaming med god kvalitet.


Publisert 26.09.2017

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Vievegen

Førde bystyre godkjente den 16. februar plan for ny gang- og sykkelveg langs fv. 484 Vievegen. Tiltaket er prioritert i Førdepakken og vil bli del av ein ny sykkelhovudveg sentralt i Førde. Helse Førde HF klaga på avgjerda, men Fylkesmannen har ikkje teke klagen til følgje.


Publisert 29.08.2017

Fylkesmannen har stadfesta plan for Håbakken Næringspark

Lærdal kommune godkjente den 9. februar del II av områdereguleringa for Håbakken Næringspark. Fylkesmannen har stadfesta kommunen sitt vedtak. Områdeplanen opnar ikkje for konkrete industritiltak, som eventuelt må utgreiast vidare gjennom eigne detaljplanar.


Publisert 25.07.2017

Enklare og raskare sakshandsaming etter naturskade på byggverk

Byggesaksforskrifta er endra fom. 1. juli. Mellom anna gjeld nye reglar om enklare og raskare sakshandsaming etter at bygg er skada av brann, naturskade eller anna akutt hending. 


Publisert 10.07.2017

Fylkeskommunen fekk medhald i motsegn i Flora

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har slege fast at ein planlagt campingplass på Årebrot i kommuneplanen kjem for nær ei gravrøys som er eit automatisk freda kulturminne. Motsegna frå fylkeskommunen er dermed teken til følgje, og kommunen må gjere om planen.


Publisert 09.11.2016

Avgjerd i klagesak om flystøy i Bergen

Bergen kommune gav i august 2015 dispensasjon og løyve til ein ny bustad i bydelen Ytrebygda, innanfor «gul støysone» for flystøy. Fylkesmannen i Hordaland har fått medhald i at løyvet vert oppheva, men ikkje i at reglane i byggteknisk forskrift gjeld føre støyføresegnene i kommuneplanen.


Publisert 15.07.2016

Stadfestar dispensasjon for rekkehus i Førde

Førde kommune gav den 17.09.2015 dispensasjon for oppføring av eit rekkehus med fire bueiingar. Tiltaket utløyste krav om detaljreguleringsplan, og utbyggjaren har fått fritak frå dette kravet.


Publisert 28.06.2016

Privatrettslege forhold i byggjesaker

Kommunen skal alltid avvise ein søknad om byggjetiltak dersom det er openbart at søkaren ikkje har rett til å disponere over tiltaket. Lova vart endra og klargjort på dette punktet med verknad frå 01.07.2015.


Publisert 04.04.2016

Cruisehamna i Flåm

Fylkesmannen har 30.03.2016 sendt ut fleire brev og vedtak som gjeld tiltak rundt cruisekaia i Flåm. Her finn du ei kort oversikt over sakene og lenkjer til dokumenta.


Publisert 17.12.2015

Ulovlegoppfølging etter plan- og bygningslova

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak om ulovlegoppfølging. Vi kan som klageinstans ikkje uttale oss om resultatet i saker vi seinare kan få til avgjerd, berre gje generelle råd og rettleiing om regelverket.


Kontaktpersonar

Aktuelt

Saksbehandlingstid

Inntill 3 månader

Aktuelt

Vi har telefontid kvar dag
mellom kl. 10.00 og 14.00

Vi har rullerande telefonvakt,
ring sentralbord på 57 64 30 00 
eller send e-post