Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Serviceerklæring

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sine saksbehandlingstider:

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Krav og søknader:

Tid:

Tvangsmedisinering
Skadefellingssaker rovdyr

2 yrkedagar

Separasjon
Skilsmisse

2 veker

Oppnemning av verje
Fri rettshjelp
Oskespreiing
Erstatning rovdyrskader
Helsevurdering i førarkortsaker
Søndagsopne butikkar

4 veker

Bygdeutviklingsmidlar
Avlingsskadeerstatning
Skogbruksmidlar

8 veker

Klagesaker:

Tid:

Utdanningsområdet
Namneendringar
Landbruk - tilskotsaker

4 veker

 

Sosiale tenester i NAV

2 månader 

Barnevern
Plansak
Arealsaker i landbruket
Byggesak
Pasient- og brukarrettar

3 månader

Tilsyn:

Tid:

Helse, omsorg, barnevern, sosial og utdanning

5 månader

Saksbehandlingstida blir rekna frå saka er klar til behandling, til avgjerd er teken. Saka er klar til behandling når naudsynte opplysningar er komne inn. Eventuell utbetalingstid kjem i tillegg, og tar normalt inntil ei veke frå saka er avgjort.

Du vil få eiga melding om når du kan vente svar dersom behandlingstida blir meir enn 4 veker.