Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Motorferdsel

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Endringar i regelverket i 2015 gjer at kommunane no kan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Vis meir

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbode av omsyn til naturmiljø og trivsel, jf. motorferdsellova. Men bruk av motorkøyrety er viktig i samband med næring og nyttetransport, og når det finst særlege grunnar kan kommunen gje dispensasjon. Motorferdselregelverket vert forvalta av kommunane. Fylkesmannen gir råd og handsamar klager på vedtak. 


Publisert 02.06.2016

Kjenner du reglane for bruk av vasskuter?

Bruk av vasskuter er berre lovleg utanfor definerte forbodssoner. Du må halde deg minst 400 meter frå land i sjø og 500 meter frå land i ferskvatn. 


Publisert 12.08.2014

Er det lov å bruke el-sykkel og Segway i naturen?

Det kan vere lov om du er på privat veg i utmark, om eigar av vegen tillèt det. Elles er hovudregelen at det ikkje er lov å bruke motoriserte køyretøy i naturen.


Publisert 13.03.2014

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglane?

Miljødirektoratet har gjeve ut ein brosjyre som omhandlar reglane for motorferdsel i utmark. Brosjyren er ein revisjon av tidligare brosjyre som er utgjeven av Direktoratet for naturforvaltning.


Publisert 22.07.2013

Bruk av båt på ferskvatn

Kanskje du skal ta med båten til nye vatn og elvestrekningar i sommar? Her får du ei lita orientering om rettar og plikter du har.


Publisert 19.06.2013

Omgjering av løyve til helikopterlanding

Fylkesmannen har omgjort løyvet Jølster skisenter fekk frå kommunen til å lande med helikopter på Kvamsfjellet 9. mars. Avgjerda kan få innverknad på liknande saker framover.


Publisert 28.11.2012

Framleis forbod mot bruk av vasscooter

Miljøverndepartementet opprettheld forbodet mot bruk av vasscooter. Ny forskrift vart vedteken av Kongen i statsråd fredag 22. juni, og vil tre i kraft 1. juli.


Publisert 28.11.2012

Fylkesmannen gjer om løyve til ferdsel med gravemasking i utmark

Fylkesmannen har omgjort eit vedtak frå Leikanger kommune om å tillate køyring i utmark over ei strekning på 600 meter frå ein traktorveg til stølsområdet på Hangsete.