Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

I Sogn og Fjordane er det særlege miljøutfordringar m.a. innan utbygging av vasskraft, lakseoppdrett, forvaltning av verneområde og andre urørte område, og ivaretaking av viktige naturtypar og artar.


17.12.2018

Miljøseminar for akvakultur 2019

Vi har i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge gleda av å invitere til miljøseminar i Florø 6. og 7. februar 2019


17.12.2018

Vern av Tingastad naturreservat

Regjeringa vedtok i statsråd 14.12.2018 å opprette Tingastad naturreservat i Sogndal kommune etter prosedyren for frivillig skogvern.


30.11.2018

Løyve til tiltak i sjø i Iledalsvågen

BKK Nett AS har fått løyve etter ureiningsregelverket til å mudre, sprenge og fylle ut på sjøbotnen samband med at det skal leggjast høgspentkablar frå Gulen til Mongstad.


16.11.2018

Tilskotsordningar 2019

Tilskotsordningar innanfor fagområda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, ureining og klima.


15.11.2018

Oppsummering etter kommunetilsyn 2017 med tema forsøpling

Fordelt over heile landet vart 57 kommunar kontrollert. I Sogn og Fjordane var det to kommunar, Eid og Aurland, som vart kontrollert. 


15.11.2018

Framlegg om oppretting av Kvist naturreservat

Fylkesmannen har sendt eit framlegg om oppretting av Kvist naturreservat i Balestrand kommune på høyring. 


13.11.2018

Kommunar kan søke støtte til klimasatsing og klimatilpassing

Regjeringa har føreslege å setje av 151,8 millionar kroner til prosjekt som reduserer utslepp av klimagassar, og bidreg til omstilling til lågutsleppssamfunnet i statsbudsjettet for 2019. Det er også føreslege å setje av 6,4 millionar kroner til klimatilpassing. Søknadsfristen er 15. februar 2019.


01.11.2018

Praktiske tips til korleis gjennomføre lokale klimatiltak

Treng du innspel til korleis lokalt drive med klimagassreduksjon? 


23.10.2018

TINE Meieriet Byrkjelo søkjer om endra utsleppsløyve

Verksemda har fasa ut produksjonen av konsummjølk og auka osteproduksjonen. Dei søkjer no Fylkesmannen om endra utsleppsløyve etter ureiningslova.


22.10.2018

Korleis står det til med klimaarbeidet i din kommune?

Vi vil minne om klimasamlinga 5. og 6. desember i Haugesund. Målet er å gjere kommunane betre til å redusere klimagassutslepp. Ny påmeldingsfrist 30. oktober.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel