Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Saksbehandlingstida for BU-saker (tilrettelegging) er maks 8 veker.


Publisert 02.03.2018

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket

Midlane skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, økologisk landbruk, og utvikling av landbruksbaserte næringar som til dømes lokalmat og Inn på tunet. Søknadsfrist 3. april.


Publisert 30.12.2016

Andelslandbruk i Førde

Trenden med å dyrke sin eigen mat har nådd bygdebyen Førde. Gjennom Vie andelslandbruk er det dyrka mengder med økologiske grønsaker og potet i 2016. Les meir.


Publisert 28.10.2016

Åtte millionar klar til fordeling

Bønder i Sogn og Fjordane har tru på framtida og ønskjer å bygge nye fjøs. Investeringsmidlane for 2016 vart brukt opp første halvår og det er difor opna for å bruke åtte millionar av ramma for 2017.


Publisert 18.10.2016

Ciderhuset er tildelt Bedriftsutviklingsprisen

Innovasjon Norge sin Bedriftsutviklingspris i landbruket 2016 i Sogn og Fjordane går til Ciderhuset v/ Åge Eithungjerde og Eli Grete Høyvik.


Publisert 07.10.2016

Næringsutvikling i landbruket

Fylkesmannen har fordelt 4,8 millionar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak i landbruket. Midlane går mellom anna til å teste ut pæresorten Celina og få etablert det første andelslandbruket i Sogn og Fjordane.


Publisert 22.03.2016

Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar i landbruket

Fylkesmannen forvaltar midlane til utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Desse skal først og fremst nyttast til landbruksrelatert næringsutvikling som fremjar omstilling, nyskaping og framtidsretta sysselsetting i bygdene.


Publisert 26.01.2016

Støtte til bønder som vil satse

Sogn og Fjordane vidarefører dei gode støtteordningane til bønder som vil satse.


Publisert 14.10.2015

Åmot Operagard fekk bygdeutviklingsprisen 2015

Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2015 i Sogn og Fjordane gjekk til Åmot Operagard. Bedrifta fekk prisen for å ha utvikla eit vellukka driftskonsept som er både originalt og nyskapande.


Publisert 12.08.2015

Ei kulturell hotelloppleving

Åmot Operagard i Gaular er eit av mange døme på gründerskap innan landbruket som Landbruks- og matdepartementet har presentert i ei ny melding til Stortinget.


Publisert 03.08.2015

5,25 mill. til næringsutvikling i landbruket

Fylkesmannen har fordelt midlane til utgreiings- og tilrettelegging i landbruket. Midlane går mellom anna til aprikosproduksjon i Lærdal og lammehotell i Bremanger.