Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 11.10.2018

Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober.


Publisert 21.09.2018

Utviklar nye kart med leigejord og areal ute av drift

Som første fylke i landet utviklar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kart over areal ute av drift og areal som er leigejord. Datamaterialet gjev tilgang på ny djubdekunnskap om strukturen i jordbruket på detaljnivå.


Publisert 14.09.2018

Eit godt fruktår

Med vatningsanlegg i frukthagane har den gode varmen og det fine veret i mai, juni og juli gjeve ideelle pollinerings- og vekstforhold.


Publisert 12.09.2018

Avlingssvikt i gras og bringebær

Årets sesong har vore solrik og nedbørsfattig. Det tørre veret har gitt dårleg grasvekst og særleg har den viktige førsteslåtten svikta mange stadar. Dei hardast råka gardane risikerer å måtte redusere dyretalet på garden grunna fôrmangel. Frostskade har også gjeve avlingssvikt i bringebær.


Publisert 15.08.2018

Tørke og erstatning for avlingssvikt

Vårfrost har gitt skade i ein del bringebærfelt. Ein tørr sommar gav lågare grovfôravlingar, men det er store variasjonar mellom ulike område. Betre andre- og tredjeslått kan betre situasjonen for mange. Erstatning vert utbetalt til føretak som har ei avling under 70 prosent av eit normalår.


Publisert 11.07.2018

Nedgang i jordbruksareal har stoppa

I 2017 stoppa nedgangen i jordbruksareal etter å ha gått ned i fleire år. Jordbruksarealet i Sogn og Fjordane har minka med 7 prosent sidan 2006, men dei aktive gardsbruka har auka sitt areal med 16 prosent til 151 dekar .


Publisert 28.06.2018

Lærdal er nytt utvalt kulturlandskap i jordbruket

Statsrådane Ola Elvestuen og Jon Georg Dale presenterte i dag ni nye område som blir med på den eksklusive lista Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Blant desse ni finn vi Lærdal, avgrensa til dalbotnen med jordbruksdrift i området mellom Hauge og Borlaug.


Publisert 11.06.2018

Avlingssvikt - dokumentasjon og erstatning

Ein kald vinter har ein del stadar gjeve vinterskader i bringebær. Tørke har ført til redusert avling på første slåtten. Gje melding til kommunen straks du er klar over skade på grunn av klima. For å kunne få erstatning for avlinga er det naudsynt å dokumentere skadane.


Publisert 06.06.2018

Endra reglar for tilskot til slått av bratt areal

Faglaga i landbruket og fylkesmannen er samde om å utvida ordninga med tilskot til slått av bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er no tatt vekk, men det er krav om at arealet skal haustast og at graset skal nyttast som fôr.


Publisert 19.03.2018

Kartlegging og samarbeid om landbruksureining i vatn

Ny kartlegging og tett samarbeid mellom Sogn og Fjordane og Hordaland skal gje ny kunnskap om ureining frå landbruket og korleis dette kan reduserast.