Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Stortingsvedtak om rammetilskot

Stortinget vedtok den 18. desember 2017 endeleg rammetilskot for kommunar og fylkeskommunar i 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2018

Vedtaka er i tråd med komiteens innstilling: Innst. 16 S (2017-2018).

Vedlagt finn du excel-filer som syner endringane for heile landet. 

Du finn også meir informasjon på KMD sine nettsider.