Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019

Med bakgrunn i proposisjonen har vi laga eit samandrag over dei viktigaste økonomiske momenta i kommuneopplegget for 2018 og 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.05.2018

Viktigaste endringar i revidert nasjonalbudsjett:

  • Forventa lågare lønsvekst i 2018 betyr at skatteanslaget er justert ned med 350 mill. kroner for kommunane
  • Kommunar med lakseoppdrett får auka inntekter frå Havbruksfondet
  • Auka løyvingar for investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar.

Kommuneproposisjonen 2019:

  • Realvekst i kommunanes frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner, som utgjer 0,7 – 0,9 prosent
  • Reduksjon i skjønnsramma til kommunane held fram gjennom overføring til innbyggjartilskotet i rammetilskotet
  • Kommunereforma blir vidareført med økonomiske verkemiddel.

Les meir i brevet til kommunane og kommuneproposisjonen 2019.