Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tildeling av tilskot til fornying 2. runde 2014

I andre runde 2014 løyvde utval for fornying i offentleg sektor  2,5 mill. kroner fordelt på 12 prosjekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.06.2014

Totalt kom det inn 18 søknader i denne runden. Kr 2 656 000 vart fordelt.

Utval for fornying har prioritert prosjekt som har lege innanfor eitt eller fleire av desse områda:
1. Digital forvaltning, med vekt på brukarvenlege tenester og innhald
2. Samfunnsutvikling og lokaldemokrati, til dømes på desse områda:
- Interkommunalt planarbeid, mellom anna med vekt på folkehelse
- Samfunnstryggleik og beredskap gjennom kommunesamarbeid og med andre
- Integrering og rekruttering
- Velferdsteknologi
3. Etikk, styrka eigenkontroll og heilskapleg styringssystem
4. Tverrfagleg samarbeid mellom tenester for barn og unge

Sjå:  Vedtak om tildeling 2. runde

 

Kontaktpersonar