Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunal fornying

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir


15.04.2015

Tildeling av tilskot til fornying og innovasjon 2015

Utval for fornying i offentleg sektor har for 2015 løyvd til saman 7 mill. kroner fordelt på 22 prosjekt.


27.11.2014

Utlysing av fornyingsmidlar 2015

Fylkesmannen har sett av til saman 6 mill. kroner av skjønnsmidlane for 2015 til fornying og innovasjon i offentleg sektor.


27.06.2014

Tildeling av tilskot til fornying 2. runde 2014

I andre runde 2014 løyvde utval for fornying i offentleg sektor  2,5 mill. kroner fordelt på 12 prosjekt.


07.03.2014

Tildeling av tilskot til fornying 1. runde 2014

I fyrste runde 2014 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,6 mill. kroner fordelt på 14 prosjekt.


20.12.2013

Avslutning på samarbeidet om fornying og omstilling i offentleg sektor

Fylkesmannen og fylkeskommunen har sidan 2007 hatt eit samarbeid om tilskotsmidlar til fornying og omstilling i  kommunane. Totalt er det delt ut 65 mill. kroner i tilskot, fordelt på 150 prosjekt.


26.11.2013

Utlysing av midlar til første runde i 2014

Det er sett av 7,5 millionar kroner i 2014 til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Søknadsfrist for første runde er 15. januar 2014.


09.10.2013

Korleis kan kommunane få ei enklare rapportering?

Dette er spørsmålet det nye forskings- og utviklingsprosjektet «Rapporteringskrav mot kommunane: eit nedanfrå-og-opp-prosjekt» skal sjå nærare på. Regionalt forskingsfond Vestlandet gjev 200 000 kroner til prosjektet.


08.07.2013

Tildeling av tilskot til fornying 2. runde 2013

I andre søknadsrunde 2013 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,2 mill. kroner fordelt på 10 prosjekt.

 


30.04.2013

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.


20.03.2013

Tildeling av tilskot til fornying 1. runde 2013

I første søknadsrunde 2013 løyvde utval for fornying i offentleg sektor tilsaman 3,5 mill. kroner fordelt på 14 prosjekt.