Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 11.09.2018

Fritidserklæringa

Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.


Publisert 27.08.2018

Overføring av saker ved ugildskap

Arbeids- og sosialdepartementet har delegert til Fylkesmannen å bestemme om ei sak etter sosialtenestelova skal overførast til ein annan kommune, jf. forvaltningslova § 9 andre ledd.


Publisert 16.05.2018

Nettverksamlingar om økonomisk rådgjeving hausten 2018

Nav-tilsette i Sogn og Fjordane som arbeider med økonomisk rådgjeving er velkomne til å delta på nettverksamlingar med kollegaer i Hordaland.


Publisert 12.03.2018

Endringar i sosialtenestelova og presiseringar i rundskrivet

I februar vart det gjort endringar i sosialtenestelova og presiseringar i rundskriv «Hovednr 35 – Sosialtenestelova».


Publisert 08.03.2018

Sosiale tenester 2018

Kvart år informerer Arbeids- og velferdsdirektoratet kommunane om nasjonale mål, hovudprioriteringar og utviklingstrekk for dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 19.02.2018

Ny rettleiar om EØS-borgarar

Når ein EØS-borgar søkjer om tenester etter sosialtenestelova skal Nav-kontoret frå 02.02.2018 vurdere om borgaren har lovleg opphald i Norge.


Publisert 09.01.2018

Rettleiande satsar for økonomisk stønad for 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i statens rettleiande retningsliner for økonomisk stønad.


Publisert 27.11.2017

Nav-rettleiar i vidaregåande skule

Frå hausten 2015 har det vore Nav-rettleiarar på plass i vidaregåande skular i alle fylke. Målgruppa for forsøket er elevar som står i fare for å falle ut av vidaregåande skule og målet med forsøket er å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring.


Publisert 14.11.2017

Tilsyn med økonomisk stønad til barnefamiliar

Flora kommune har ikkje sikra at søknader om økonomisk stønad frå barnefamiliar blir individuelt vurdert.


Publisert 31.10.2017

Tolking av sosialtenestelova

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort avklaringar, uttalar og presiseringar til rundskriv 35 om sosialtenestelova.