Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Namneendringar

Om du ønskjer å endre namn, må du melde frå til skattekontoret. Dersom skattekontoret ikkje godtek namneendringa, kan du klage til Statsforvaltaren.

Dersom nokon andre som er part i saka, klagar på at skattekontoret har godteke namneendringa, er også Statsforvaltaren klageinstans. Alle klager i slike saker skal sendast til skattekontoret.

Vis meir


Publisert 04.04.2014

Namnesaker i 2013

I 2013 handsama Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tre klagesaker som gjaldt namneendringar.