Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokathjelp som heilt eller delvis blir dekt av staten. Fri rettshjelp omfattar både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er rettleiing og hjelp i juridiske spørsmål utanfor rettargang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolane.

I nokre typar saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgiving eller støtte til å føre ei rettssak for domstolane. Om du treng fri rettshjelp, kan du kontakte Statsforvaltaren eller ein advokat.

I kva typar saker kan du få fri rettshjelp?

Eksempel på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, visse typar klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppseiing/utkasting frå bustad eller oppseiing i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp dersom du søkjer om valdsoffererstatning. Også i andre saker er det unntaksvis mogleg å få fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekkjer utgifter til juridisk hjelp, vil du som regel ikkje få fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha ei inntekt som ligg under inntektsgrensene i rettshjelplova. Statsforvaltaren og domstolane kan i visse tilfelle gjere unntak frå reglane om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving frå tvangspålagt psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der eit valdsoffer krev erstatning frå gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for ugrunna straffeforfølging
  • for å vurdere melding i samband med valdtekt
  • for å vurdere melding i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Eigendel

Dersom du mottek fri rettshjelp, skal du som hovudregel betale ein eigendel av hjelpa. Det er ingen eigendel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Dersom du har ei årleg bruttoinntekt på under 100 000 kroner, skal du heller ikkje betale eigendel.

I saker med fritt rettsråd er eigendelen éin gong den offentlege salærsatsen (som per januar 2021 er 1085 kroner). I saker med fri sakførsel utgjer eigendelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte gonger salærsatsen). Det er advokaten som krev inn eigendelen. 

Fri rettshjelp i utlandet

Alle søknader om fri rettshjelp i utlandet blir behandla av Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Vis meir


Publisert 30.01.2017

Endringar i regelverk om fri rettshjelp

Fleire endringar i regelverket for fri rettshjelp tok til å gjelde ved årsskiftet. Endringane har verknadar for kven som har rett til fri rettshjelp, på enkelte område.


Publisert 23.01.2017

Stor auke i talet på saker

Ikkje sidan 2010 har Fylkesmannen fått like mange saker på rettshjelpsområdet.


Publisert 16.01.2017

Fri rettshjelp for over 2,8 millionar kroner

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utbetalte meir enn 2,8 millionar kroner til fri rettshjelp i 2016.


Publisert 22.12.2016

Nytt rundskriv om fri rettshjelp

Statens sivilrettsforvaltning har utarbeidd eit nytt rundskriv om fri rettshjelp som gjeld frå 1. januar 2017.


Publisert 23.12.2015

Nye funksjonar i den elektroniske skjemaløysinga for fritt rettsråd

Saman med advokatar og saksbehandlarar har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane no gjort saksbehandling av fritt rettsråd saker enda raskare og betre. Om lag 60 prosent av alle saker om fritt rettsråd blir i dag sendt inn via den elektroniske skjemaløysinga.


Publisert 16.03.2015

Nedgang i tal saker på rettshjelpsområdet dei siste åra

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også i år fått færre saker til handsaming på rettshjelpsområdet samanlikna med tidlegare år.


Publisert 06.01.2014

Fri rettshjelp for over 2,5 millionar kroner

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane utbetalte i 2013 meir enn 2,5 millionar kroner til fri rettshjelp. Det meste av summen dekkjer kostnader i utlendingssaker, saker som gjeld barnefordeling og/eller skifte, og saker som går for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.


Publisert 04.01.2013

Ny salærsats for advokatar i rettshjelpssaker frå 1. januar 2014

Den offentlege salærsatsen vart frå årsskiftet auka frå kr 945 til kr 965 per time.