Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nyhende - sjumilssteget

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2014

Publisert 11.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, materiale og nett-TV. Sida skal vere eit verktøy for alle som jobbar for og med barn sine rettar.


Publisert 14.09.2018

Fritidserklæringa

Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.


Publisert 10.08.2018

Skulen skal delta i kommunalt tverrfagleg arbeid

Stortinget har vedteke ei plikt i opplæringslova og friskulelova for skulen til å samarbeide med kommunale tenestetilbydarar fleirfagleg vurdering og oppfølging av elevar med spesielle vanskar.


Publisert 30.05.2018

Ditt eige val

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører no ei kampanje på sosiale medium retta mot minoritetsungdom for å fremje merksemd om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 


Publisert 02.07.2015

Sjumilssteget og praktisering av barnekonvensjonen

Fylkesmannen vil bygge vidare på barnekonvensjonen i sine tenester til innbyggarane. Mange av kommunane i Sogn og Fjordane er komen godt i gang med tverrfagleg arbeid til beste for barn.


Publisert 12.03.2015

Sjumilssteget – eit langsiktig arbeid

Sjumilsstegprosjektet vart avslutta i 2014, men satsinga på barn og unge held fram. Les rapporten om Sjumilsstegsprosjektet, og dei neste stega.


Publisert 17.12.2014

Oversikt over Sjumilsstegprosjekt i kommunane

Ni Sjumilsstegprosjekt har fått midlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Søknadsfrist for siste runde med midlar er 1. mars 2015.