Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sjumilssteget - til beste for barn og unge

Medverknad God omsorg Særskilt vern og støtte Vern mot overgrep Fullverdig liv God helse God utdanning

Steg 1: Medverknad

Steg 2: God omsorg Steg 3: Særskilt vern og støtte Steg 4: Vern mot overgrep Steg 5: Fullverdig liv Steg 6: God helse Steg 7: God utdanning 

Tverrfagleg samhandling til beste for barn er ei satsing som inngår i Fylkesmannen sitt arbeid med å implementere barnekonvensjonen internt og ute i kommunane. Gjennom 0-24-programmet jobbar vi med å styrke tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid om utsette barn og unge mellom 0 og 24 år, og deira familiar, i kommunane og fylkeskommunane. Dette er ein viktig del av Sjumilssteget som Fylkesmannen også jobbar med.

Det er mykje som må gjerast, og mange må gjere meir, for at vi skal kunne oppdage og hjelpe barn og unge som treng det. Alle som møter barn og unge på helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skulen og Nav har eit ansvar for å styrke samarbeid og få tenestene til å fungere saman.

For å få dette til, samarbeider fleire departement og direktorat for å fjerne hinder i regelverk, samordne tiltak og verkemiddel og gjere meir av det som har effekt. Gjennom arbeidet skal vi avdekke felles utfordringar og fremje felles tiltak og strategiar for å betre kunne følgje opp utsette barn og unge. Målet er å utarbeide gode arenaer, strukturar og prosessar som legg til rette for samhandling og samarbeid mellom direktorat og sektorar i eit langsiktig perspektiv.

Vi har organisert oppdraget som eit avdelingsovergripande prosjekt mellom utdanningsavdelinga og helse- og sosialavdelinga, med forankring på leiarnivå. Den overordna satsinga for prosjektarbeidet er med grunnlag i barnekonvensjonen, «Barneperspektivet i tenestetilbodet».

Følg oss på Facebook


Publisert 11.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, materiale og nett-TV. Sida skal vere eit verktøy for alle som jobbar for og med barn sine rettar.


Publisert 14.09.2018

Fritidserklæringa

Fritidserklæringa har som mål at alle barn, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon, skal ha moglegheit til å delta i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.


Publisert 10.08.2018

Skulen skal delta i kommunalt tverrfagleg arbeid

Stortinget har vedteke ei plikt i opplæringslova og friskulelova for skulen til å samarbeide med kommunale tenestetilbydarar fleirfagleg vurdering og oppfølging av elevar med spesielle vanskar.


Publisert 30.05.2018

Ditt eige val

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomfører no ei kampanje på sosiale medium retta mot minoritetsungdom for å fremje merksemd om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 


Publisert 02.07.2015

Sjumilssteget og praktisering av barnekonvensjonen

Fylkesmannen vil bygge vidare på barnekonvensjonen i sine tenester til innbyggarane. Mange av kommunane i Sogn og Fjordane er komen godt i gang med tverrfagleg arbeid til beste for barn.


Publisert 12.03.2015

Sjumilssteget – eit langsiktig arbeid

Sjumilsstegprosjektet vart avslutta i 2014, men satsinga på barn og unge held fram. Les rapporten om Sjumilsstegsprosjektet, og dei neste stega.


Publisert 17.12.2014

Oversikt over Sjumilsstegprosjekt i kommunane

Ni Sjumilsstegprosjekt har fått midlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. Søknadsfrist for siste runde med midlar er 1. mars 2015.


Aktuelt

Sjumilssteget handlar om å bruke FNs barnekonvensjon til å planlegge og sikre kvaliteten på tenester til barn og unge i alderen 0 - 18 år.

0-24-programmet handlar om å avdekke felles utfordringar og fremje felles tiltak for å betre kunne følgje opp utsette barn og unge.

Prosjekt i kommunane