Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbod til vaksne med langvarige og samansette hjelpebehov

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23:00
Målgruppe:
Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og stønad
Ansvarleg:
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søke:
Kommunar, Statlige føretak (f.eks. RHF/HF.) Kommuner og helseføretak i fellesskap

Kommunar og helseføretak kan no søkje tilskot til å styrkje tilbodet til vaksne med langvarige og samansette hjelpebehov.

Publisert 04.02.2019

Tilskotsordninga skal føre til auka etablering og implementering av kunnskapsbaserte tenestemodellar, medrekna ACT- og FACT-team, støtte etablering av prioriterte tiltak i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), samt til framleis utprøving og evaluering av nye metodar/ arbeidsformer og modellar på psykisk helse- rus-, og valdsfeltet.

Tilskotsordninga er tidsavgrensa til maksimum fire år med tilskot til same tiltak.

Søknadsfrist:
1. mars 2019 23:00
Målgruppe:
Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og stønad
Ansvarleg:
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland
Kven kan søke:
Kommunar, Statlige føretak (f.eks. RHF/HF.) Kommuner og helseføretak i fellesskap