Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - verneforslag for ni nye og utvidelse av to etablerte skogreservater

Fylkesmannen i Østfold har sendt på høring forslag om ni nye skogreservater og utvidelser av to eksisterende. Alle sakene skjer innenfor ordningen frivillig vern av skog. Dette berører syv kommuner. Høringsfrist for lokale høringsinstanser er 15.juli 2015 og for sentrale instanser er fristen 01.august 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.05.2015

Regjeringen legger til grunn at frivillig skogvern er en viktig strategi i arbeidet med vern av norsk natur. I Østfold er en rekke naturreservater i skog opprettet ved frivillig vern. Reservater vedtas av Kongen i statsråd. Ved frivillig vern avklares avgrensning, vernebestemmelser og erstatningsbeløp med grunneier før vernevedtak.

Det er stor naturvariasjon blant de områdene som nå høres, fra eikeskoger i kulturlandskapet, rike ravineskoger med edelløvskog samt gran – og furuskoger. Bevaring av forskjellige naturtyper med sitt biologisk mangfold er sentrale vernemotiv. Flere av områdene har forekomster av  sjeldne og sårbare arter og naturtyper. Områdene varierer mye i størrelse, fra 70  til 4100 dekar. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Generelt er verneformålet at skogen skal sikres fri utvikling uten hogst eller fjerning av døende og døde trær. For enkelte områder med edelløvskog kan det være aktuelt å foreta skjøtselstiltak for å ivareta og fremme verneformålet. Allmenn, tradisjonell ferdsel kan fortsette som før, herunder jakt og fiske. Stier/løyper kan fortsatt vedlikeholdes. Reglene som vil gjelde fremgår i verneforskriften (vernebestemmelsene) for det enkelte område og kartet viser avgrensningen.

Høringen omfatter følgende områder og kommuner:

Forslag til nye naturreservater:
- Korpeknotten i Fredrikstad (edelløvskog/barskog)
- Regimentsmyra i Fredrikstad (edelløvskog)
- Neslundene i Fredrikstad (edelløvskog)
- Linehøgda i Marker (granskog)
- Paulsbo i Halden (gran og furuskog)
- Brattåsen i Rakkestad (gran og furuskog)
- Flåtten i Trøgstad (edelløvskog/gran i ravine)
- Haakaas i Trøgstad (edelløvskog/gran i ravine)
- Raknerud-Gimmingsrud i Trøgstad (edelløvskog/gran i ravine)

Forslag til utvidelse av etablerte reservater:
- Vestfjella naturreservat i Aremark/Halden (furuskog/myr)
- Berg naturreservat i Eidsberg (edelløvskog/granskog)

Uttalelser kan sendes innen høringsfristen til Fylkesmannen i Østfold, postboks 325, 1502 Moss eller e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no.

Høringsdokumentene finnes i margen til høyre.