Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - verneforslag Desiderialunden og Solgårdhavna naturreservater

Fylkesmannen i Østfold har sendt forslag til opprettelse av Desiderialunden og Solgårdhavna naturreservater på høring. Områdene ligger i Sarpsborg kommune. Høringsfrist 1. april 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2015

Det aller meste av arealet i begge områdene ble ervervet til friluftsformål av staten, ved Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) i 1996, som følge av en større jordskiftesak ved bygging av ny E6-trasé forbi Solli-kapell og ny bru over Sollielva.
Begge områder har verneverdig edelløvsskog. Etableringen av naturreservater her omfatter ingen reelle begrensninger for allmennt friluftsliv.

Desiderialunden ligger vakkert til nær E6 og Solli kirke i Tune. Området består av varmekjær løvskog (edelløvskog), der bl.a. en del store eiker inngår. Navnet skriver seg fra dronning Desideria, gift med kong Oscar I, som satte stor pris på lunden på reiser gjennom Østfold. Lunden har et rikt plante- og dyreliv.

Solgårdhavna nord for Solli Brug ble naturreservat i 1993 og forslås nå utvidet. Området har mye svartorskog i bratte lerbakker der grunnvannet kommer frem, hvilket er meget sjeldent på disse kanter av landet.