Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelingens rapportserie

Fylkesmannens miljøvernavdeling startet i 1985 å utgi en rapportserie. På denne siden har vi tilgjengeliggjort disse rapportene. Vi gjør oppmerksom på at noen av rapportene er tunge å laste ned på grunn av filstørrelsen. De største filene er på rundt 25 MB. Noen av rapportene er delt opp med hensyn til at filstørrelsen ikke skal bli for stor. Mange av rapportene er skannet, men er gjort søkbare ved hjelp av et tekstgjenkjenningsverktøy. Trykk "Ctrl (og) F" for å søke etter ord i den åpnede rapporten.

 

Det er også mulig å få tilsendt utvalgte rapporter. En liste over publiserte rapporter i perioden 1985-2013 finner du her.

Kronologisk oversikt til og med 2017, med fullstendige titler finner du her.

Oversikt over naturfaglig undersøkte områder i Østfold finner du her.

Dersom du søker spesielle emner, temaer, vassdrag eller kommuner, kan rapport nr. 12 fra 1989 og rapport nr. 7 fra 2007 være til hjelp.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.01.2014

 

2018

3/2018 - Forvaltningsplan for Lundsneset naturreservat

2/2018 - Kultiveringsplan for anadrome laksefisk (laks og sjøørret) i Østfold

1/2018 - Undersøkelser av naturområder i Østfold. Naturfaglige undersøkelser IXX

2017

4/2017 - Undersøkelser av naturområder i Østfold XVIII

3/2017 - Forvaltningsplan for Sandøysalta og Gjølertangen naturreservater

2/2017 - Skjøtselsplan for Asmaløy i Ytre Hvaler nasjonalpark, kystlynghei

1/2017 - Undersøkelser av naturområder i Østfold XVII. Del 1 (s. 1-151). Del 2 (s. 152-323)

2016

2/2016 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold XVI. Del 1 (s. 1-137). Del 2 (s. 138-369)

1/2016 - Forvaltningsplan for Skårakilen naturreservat

2015

4/2015 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold XV. Vannundersøkelser i Østfold

3/2015 - 20 år med el-fiske av sjøørrettbekker i Østfold (1996-2015)

2/2015 - Forvaltningsplan for Kråkerøy-skjærgården naturreservat, inkludert Store Råholmen kulturmiljø

1/2015 - Forvaltningplan for Bjørnevågenlia naturreservat

2014

7/2014 - Viktige regionale kulturlandskap i Østfold

6/2014 - Forvaltningsplan for Værne kloster landskapsvernområde, Rygge

5/2014 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold XIV. Vindkraftområder. Del 1 (s. 1-103).  Del 2 (s. 103-220) 

4/2014 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold XIII. Del 1 (s. 1-169).  Del 2 (s. 170-291)

3/2014 - Forvaltningsplan for Øra naturreservat, Fredrikstad

2/2014 - Forvaltningsplan for Skjæløysundet naturreservat, Fredrikstad

1/2014 - Skjøtselsplaner for utvalgte slåttemarker i Østfold

2013

6/2013 - Forvaltningsplan for Verkenslund biotopvernområde

5/2013 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. XII. Del 1 (s. 1-91). Del 2 (s. 92-246). Del 3 (s. 247-372)

4/2013 - Forvaltningsplan for Skipstadsand naturreservat

3/2013 - Bestandstrender hos sjøfugl i Østfold 1993 - 2012

2/2013 - Forvaltningsplan for Berby landskapsvernområde

1/2013 - Vurdering av verneverdig skog m.v. Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. XI. Del 1 (s. 1-139). Del 2 (s. 140-197)

2012

3/2012 - Forvaltningsplan for Kurefjorden naturreservat

2/2012 - Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. X

1/2012 - Naturtypekartlegging og biologisk mangfold i Askim, Eidsberg, Hobøl og Våler. Del 1 (Askim og Eidsberg). Del 2 (Hobøl og Våler)

2011

8/2011 - Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde

7/2011 - Ytre Hvaler og Kosterhavets nasjonalparker - marin dokumentasjon (avventer avklaring av rettigheter av bilder for publisering på internett)

6/2011 - Handlingsplan mot fremmede arter i Østfold

5/2011 - Flora, bunndyr, fisk og fugl i Øra-området

4/2011 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. IX. Del 1 (s. 1-155). Del 2 (s. 156-308)

3/2011 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. VIII Registreringer i skogområder. Del 1 (s. 1-68). Del 2 (s. 69-145)

2/2011 - Naturtypekartlegging i Skiptvet. Del 1 (s. 1-145). Del 2 (s. 146-311)

1/2011 - Naturtypekartlegging i Halden, Hvaler, Fredrikstad. Del 1 (s. 1-94, Halden og Hvaler). Del 2 (s. 95-228, Fredrikstad)

2010 Ingen rapporter utgitt

2009

1/2009 - Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VII

2008 Ingen rapporter utgitt

2007

9/2007 - Turkart Østfold. God idé ble virkelighet.

8/2007 - Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. VI

7/2007 - Fylkesmannen i Østfold, miljøvern. Rapporter gjennom 25 år, en bibliografi

6/2007 - Naturtype- og viltkartlegging i Rømskog kommune

5/2007 - Naturtype- og viltkartlegging i Marker kommune

4/2007 - Naturtypekartlegging i Aremark kommune

3/2007 - Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde kommuner

2/2007 - Verneforslag og konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark

1/2007 - Sjeldne biller i Østfold

2006

10/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for fiskeri- og havbruksnæringen

9/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for naturmiljø i sjøen

8/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for motorferdsel på land og til sjøs

7/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for friluft, reiseliv og fritidshytter

6/2006 - Forslag om Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for landbruk, løsmasser og steinmaterialer

5/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for kulturhistorie

4/2006 - Forslag om Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for naturmiljø på land

3/2006 - Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser for landskapet

2/2006 - Ornitologiske registreringer i Øraområdet 1998-2002

1/2006 - Ornitologiske registreringer i Søndre Boksjø, Aremark/Halden, 1965-2005 

2005

6/2005 - Verneplan for Østfoldkysten - "Oslofjord-verneplanen". Del 1 (s. 1-88). Del 2 (s. 89-177)

5/2005 - Marint miljø og ressurser i Hvalerområdet

4/2005 - Ytre Hvaler nasjonalpark - Kulturminner under vann

3/2005 - Naturfaglige undersøkelser i Øra naturreservat 2004

2/2005 - Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten. Supplerende verneplan for sjøfugl. Delplan Østfold

1/2005 - Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold. V

2004

6/2004 - Vegetasjon og flora i barskogreservatene Vestfjella, Tjøstøl og Brattås i Aremark og Halden

5/2004 - Blokkbebyggelse i landskap

4/2004 - Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Marin flora og fauna. Del 1 (s. 1-102). Del 2 (s. 103-184) 

3/2004 - Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Fagvurdering av kulturminner i ytre Hvaler

2/2004 - Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Naturfaglige undersøkelser. Del 1 (s. 1-141). Del 2 (s. 142-280)

1/2004 - Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Verneverdier 

2003

3/2003 - Skogsfuglen i Fjella (Trømborgfjella)

2/2003 - Rauer i Onsøy - verneverdier og forvaltning. Del 1 (s. 1-69).  Del 2 (s. 70-126)

1/2003 - Forvaltningsplan for Hæra naturreservat

2002

5/2002 - Forvaltningsplan for Eldøya - Sletter landskapsvernområde

4/2002 - Ornitologiske registreringer i Øraområdet 1993-1997

3/2002 - Handlingsplan for biologisk mangfold i Sarpsborg. Del 1 (mål og tiltak). Del 2 (status)

2/2002 - Tilgjengelighet i strandsonen - Kartlegging av ferdselshindringer langs Østfoldkysten

1/2002 - Sjøfuglregistreringer på Østfoldkysten 1974-2001

2001

4/2001 - Naturfaglig undersøkelser i Øra naturreservat

3/2001 - Truete karplanter i Østfold - Forvaltningsplan. Del 1 (s. 1-55). Del 2 (s. 56-114). Del 3 (s. 115-199)

2/2001 - Vegetasjon og flora i Lundsneset naturreservat, Aremark og Halden kommuner

1/2001 - Ornitologiske registreringer i Gjølsjøen, Hæra, Lysakermoa og Storesand

2000

6/2000 - Kontroll av slamkvalitet i Østfold - Årsrapport 1999

5/2000 - Finnes ikke

4/2000 - Utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1999

3/2000 - Vannkvalitetsovervåking i Østfold 1980-1999

2/2000 - Handlingsplan for biologisk mangfold i Rakkestad kommune 1995-2007

1b/2000 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. IV. (s. 211-374)

1a/2000 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. IV. Del 1 (s. 1-64). Del 2 (s. 65-137). Del 3 (s. 138-210)

1999

5/1999 - Forandringene i Skageraks kystsone - en utvikling i balanse? Del 1 (s. 1-55). Del 2 (s. 56-102)

4/1999 - Sjeldne stor-sommerfugler i Østfold. Del 1 (s. 1-53). Del 2 (s. 54-113). Del 3 (s.114-173). Del 4 (174-230). Del 5 (s. 231-274). Del 6 (s. 275-313)

3/1999 - Vassdragsovervåking Østfold 1998

2/1999 - Utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i Østfold. Del 1 (s. 1-80). Del 2 (s. 81-186)

1/1999 - Kontroll av slamkvalitet i Østfold - Årsrapport 1998

1998

1a/1998 - Rokke landskapsvernområde - forvaltningsplan

1b/1998 - Utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1997 Del 1 (s. 1-100). Del 2 (s. 101-186)

2/1998 - Underarter av fugler i Østfold

3/1998 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1997

4/1998 - Vassdragsovervåking i Østfold 1997

1997

10/1997 - Vassdragsovervåking Østfold 1996

9/1997 - Heiabekken 1996

8/1997 - Utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1996

7/1997 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1996

6/1997 - Biotopforbedrende tiltak i sjøørretbekker

5/1997 - Vassdragsovervåking Østfold 1995

4/1997 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. III. Botaniske registreringer "Oslofjordverneplanen" 1993-96

3/1997 - Kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Østfold

2/1997 - Øra - våtmark og havn

1/1997 - Alternativ slamdisponering i Østfold

1996

9a/1996 - Verdifulle kulturlandskap i Østfold - de 60 mest verdifulle områdene fra rapport 9b/1996. Del 1 (s. 1-72). Del 2 (s. 73-142). Del 3 (s. 143-217)

9b/1996 - Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Del 1 (s. 1-126 inkl. Aremark, Askim, Eidsberg). Del 2 (s. 127-242 inkl. Fredrikstad, Halden, Hobøl). Del 3 (s. 243-384 inikl. Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad). Del 4 (s. 385-474 inkl. Rygge, Rømskog, Råde). Del 5 (s. 475-593 inkl. Sarpsborg, Skiptvet). Del 6 (s. 594-712 inkl. Spydeberg, Trøgstad, Våler)

8/1996 - Forvaltningsplan for Arekilen naturreservat

7/1996 - Biologisk mangfold i Spydeberg kommune - Handlingsplan 1995-2007

6/1996 - Hjorteviltpåkjørsler i Østfold i perioden 1990-1995

5/1996 - Natur, biologisk mangfold og kulturlandskap på Hvaler. Del 1 (praktisk del og karter). Del 2 (teoretisk bakgrunn). Del 3 (litteraturhenvisninger, etterord og takksigelser)

4/1996 - Kalkingsplan for Østfold - Mot år 2000

3/1996 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1995

2/1996 - Registrering og kontroll av sjøledninger i Østfold

1/1996 - Utslippskontroll av avløpsrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1995

1995

1995/14 - Flaggermus i Østfold

13/1995 - Vassdragsovervåking Østfold 1994

12/1995 - Vassdragsovervåking Østfold 1993

11/1995 - Friluftsliv i Østfold. Del 1 (s. 1-51). Del 2 (s. 52-78 + vedlegg)

10/1995 - Ornitologiske registreringer i Øraområder 1989-1992

9/1995 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1994

8/1995 - Faunaen i Enningdalselva og Indre Iddefjord

7/1995 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. II

6/1995 - Slamplan for Østfold. Del 1 (s. 1-44). Del 2 (s. 45-56 + vedlegg)

5/1995 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1994

4/1995 - Sjøfuglbestandene på Skagerrakkysten

3/1995 - Prøvefiske i Nordre Boksjø

2/1995 - Fiskeribiologiske undersøkelser i den sørlige delen av Øyeren

1/1995 - J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875-1910. Del 1 (s. 1-52). Del 2 (s. 53-103). Del 3(s. 104-154). Del 4 (s. 155-206). Del 5 (s. 207-263). Del 6 (s. 264-311)

1994

11/1994 - Rutiner for saksbehandling av utslipp fra spredt bebyggelse

10/1994 - Sjøfuglartenes bestandsutvikling på Østfoldkysten fra forrige århundre og fram til 1993

9/1994 - Sjøfuglregistrering på Østfoldkysten 1993

8/1994 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1993

7/1994 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1993

6/1994 - Internkontroll - avløsnettet

5/1994 - Langsiktig overvåking av Vansjø

4/1994 - Vannkvalitet i kystnære bekker i Østfold

3/1994 - Vannkvalitet i Hobøl-, Hera-, Rakkestad og Enningdalselva, 1987-1993

2/1994 - Vassdragsovervåking Østfold 1992

1/1994 - Vegetasjonssamfunn og sjeldne karplanter i Rygge kommune. Del 1 (s. 1-67). Del 2 (s. 68-145)

1993

5/1993 - Erfaringsundersøkelse av minirenseanlegg

4/1993 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1992

3/1993 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1992

2/1993 - Heiabekken 1990-1992. Overvåking av landbrukspåvirka vassdrag

1/1993 - Østfoldlandskap av regional betydning

1992

10/1992 - Vassdragsovervåking Østfold 1991

9/1992 - Forvaltningsplan for 7 edelløvskogsreservater i Østfold. Apalviken, Folkå, Lekum, Refsnes, Solgårdhavna, Stensdalen, Strønes

8/1992 - Naturfaglige forhold i Gjølsjøen naturreservat

7/1992 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1991

6/1992 - Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. Del 1 (s. 1-130). Del 2 (s. 131-261)

5/1992 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1991

4/1992 - Heiabekken 1990. Overvåking av landbrukspåvirka vassdrag

3/1992 - Miljøplan Østfold - mot år 2000

2/1992 - Forvaltningsplan for Ågårdselva naturreservat og Valbrekke landskapsvernområde

1/1992 - Bekker i kulturlandskapet. Del 1 (s. 1-144, Aremark-Onsøy). Del 2 (s. 145-286, Rakkestad-Våler)

1991

9/1991 - Naturfaglige undersøkelser i Østfold. I. Del 1 (s. 1-66). Del 2 (s. 67-131)

8/1991 - Vassdrag og kystområder. Overvåking i 1990

7/1991 - Kontroll av slamkvalitet - Årsrapport 1990

6/1991 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1990

5/1991 - Miljøundervisningsressurser i Østfold

4/1991 - Undervisningsopplegg for Søndre Jeløy landskapsvernområde. Hefte I og II

3/1991 - Forvaltningsplan for Søndre Jeløy landskapsvernområde

2/1991 - Kalking av sure vann i Østfold. Overvåking 1988-1990

1/1991 - Overvåking av planktonalger i Ytre Oslofjord og Indre Skagerak 1990

1990

16/1990 - Eløya, Kollen og Sletter

15/1990 - Vannbruksplan for Glomma - Forurensninger, tiltaksanalyse

14/1990 - Undersøkelser av fiskevann i Østfold i årene 1950-52

13/1990 - Kureåa - Undersøkelser 1989

12/1990 - Undersøkelse av laksen i Enningdalselva og sjøørreten i Ørbekken og Vevlenbekken, Halden 1989

11/1990 - Overvåking av vassdrag og kystområder i Østfold. Langtidsplan 1990-1995

10/1990 - Truede virveldyr i Østfold. Del 1 (s. 1-77). Del 2 (s. 78-157). Del 3 (s. 158-203)

9/1990 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg - Årsrapport 1989

8/1990 - Østfoldlandskap av regional betydning. Del 1 (innledning og kart). Del 2 (områdebeskrivelser)

7/1990 - Elgjaktlederkursene i Østfold 1990

6/1990 - Vassdrag og kystområder. Overvåking 1988-89

5/1990 - Ressursregistrering/ressursvurdering i Eidsberg kommune. Del 1 (s. 1-72). Del 2 (s. 73-150). Del 3 (s. 151-232). Del 4 (s. 233-277 + vedlegg)

4/1990 - Vannbruksplan for Glomma - Fisk

3/1990 - Jeløy naturhus 1985-1990

2/1990 - Elgjaktleder

1/1990 - Vassdrag og kystområder. Overvåking 1989

1989

17/1989 - Handlingsplan kommunale utslipp

16/1989 - Strategisk plan 1990-93 Virksomhetsplan 1990

15/1989 - Miljøplan for Tomb jordbruksskole

14/1989 - Båtferdsel mellom Haldenvassdraget og Stora Le - Biologiske konsekvenser

13/1989 - LENKA-rapport

12/1989 - Naturfaglig bibliografi over vann, vassdrag og sjøområder 1881-1985

11/1989 - Krepsefiske 1988

10/1989 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg - Årsrapport 1988

9/1989 - Kalkingsplan for Østfold

8/1989 - Glomma som fiskeelv. Undersøkelse av fiskeressursene

7/1989 - Sjøørret - En undersøkelse av kystnære bekker i 1988

6/1989 - Botaniske verneverdier på nordre Jeløy

5/1989 - Glomma som fiskeelv. Spørreundersøkelse blant grunneiere og sportsfiskere

4/1989 - Viltåker til avverging av elgbeiting på innmark

3/1989 - Benthosalger som indikatorer på forurensning langs Østfoldkysten

2/1989 - Marine planktonalger Østfoldkysten 1988

1/1989 - Laksen i Enningdalselva 

1988

6/1988 - Vassdrag og kystområder - Overvåking 1987

5/1988 - Kommunale utslipp og forurensning fra landbruket - Handlingsprogram

4/1988 - Overvåking av vassdrag og kystområder - Detaljplan 1989

3/1988 - Undersøkelse i Ytre Oslofjord om utbredelsen av planktonalgen Chrysochromulina polylepis

2c/1988 - Tiltaksrettet overvåking av vassdrag og kystområder - Detaljplan 1988

2b/1988 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg - Årsrapport 1987

2/1988 - Bogslunden naturreservat - Skjøtselsplan

1b/1988 - Vassdrag og kystområder - Overvåking 1986

1/1988 - Årsmelding 1987 Årsprogram 1988

1987

9/1987 - Utslippskontroll av kloakkrenseanlegg - 1986

8/1987 - Overvåking av vassdrag og kystområder 1985

7/1987 - Kvikksølv i fisk 1986

6/1987 - Fuktområder i kulturlandskapet II

5/1987 - Fiskeribiologiske undersøkelser i Ørsjøen, Halden, før kalking i 1986

4/1987 - Årsmelding 1986 Årsprogram 1987

3/1987 - Overvåking av vassdrag og kystområder - Detaljplan for 1987

2/1987 - Fisken på Øra

1b/1987 Langtidsplan 1987-90

1a/1987 Miljøvernavdelingens langtidsplan 1987-90

1986

7/1986 - Fuktområder i kulturlandskapet

6/1986 - Beiteundersøkelser i skjærgården

5/1986 - Årsmelding 1986

4/1986 - Noen elementer og verdier i landskapet på raet i Østfold

3/1986 - Drifts- og utslippskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold - Årsrapport 1985

2/1986 - Litteraturliste for rådyr

1/1986 - Overvåking av vassdrag og kystområder i Østfold - Detaljplan for 1986

1985

14/1985 - Naturressurser langs Heravassdraget

13/1985 - Vassdrag og kystområder Overvåking 1983-84

12/1985 - Vassdrag og kystområder Overvåking 1983-84

11/1985 - Tiltaksrettet overvåking 1984 Vansjø - Hobølvassdraget

10/1985 - Kystvannet fra Strømstad til Fredrikstad - Samlerapport

9/1985 - Bruk av råterpentin til avverging av elgskader på innmark - Erfaringer fra forsøk i Østfold 1984-85

8/1985 - Tiltaksrettet overvåking 1984 Haldenvassdraget

7/1985 - Kasetjern 1984 - En vannfaglig undersøkelse

6/1985 - Lyseren 1983-1984 - En vannfaglig vurdering

5/1985 - Tiltaksrettet overvåking 1984 - Iddefjorden

4/1985 - Tunevannet 1984 - En vannfaglig vurdering

3/1985 - Rømsjøen 1983 - En vannfaglig vurdering

2/1985 - Isesjø 1983 - En vannfaglig vurdering

1/1985 - Årsmelding for 1984