Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endring av vilkår for RMP på buffersoner

Vilkårenene i RMP tilskudd til vegetasjonssoner i gras langs vassdrag endres. Det har til nå vært et vilkår at graset høstes på disse sonene. Fra 2016 vil det være tilstrekkelig at sonene slås. De trenger altså ikke å bli høstet dersom dette ikke er mulig eller ønskelig

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.04.2016

Fylkesmannen i Østfold har nå besluttet at vi endrer på vilkår om høsting av buffersoner. Vi innfører fra vekstsesongen 2016 den samme regel for RMP-tilskudd på buffersoner som i Akershus.

Nytt for 2016:

For å søke RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås og/eller høstes. Vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas produksjonstilskudd. Beiting regnes om høsting, dersom det ikke medfører store tråkkskader

Fylkesmannen i Østfold håper at en forenkling i vilkårene vil kunne føre til økt oppsluttning om om ordningen.  Vi gjør oppmerksom på at normal jordbruksdrift og dokumenterbar avling er et vilkår for produksjonstilskudd.            

Endringen gjelder fra vekstsesongen 2016. Vi kommer til å gjøre en helhetlig vurdering på nytt ved  rulleringen av RMP i 2017.

Oppdatert veiledningshefte