Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist 20. november

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2018

Tilskuddsordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke på i Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Søknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Forvaltingsplan for store rovdyr i region 4 angir rovviltnemndas prioriteringer for bruk av midler til konfliktdempende og forebyggende tiltak i Østfold og Akershus.

Forebyggende tiltak (eget søknadsskjema)
Primær målgruppe er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å ha tapsreduserende virkning. Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, slik som seint slipp, tidlig sanking og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Utvidet tilsynsaktivitet kan ikke støttes økonomisk med mindre det kombineres med tiltak med større tapsreduserende virkning. Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr prioriteres.

  • Rovdyravvisende gjerder: Med søknaden må det følge kart over området med inntegnet gjerdetrasé. Leverandører av gjerdeutstyr kan være behjelpelige med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Ny standard for rovdyravvisende gjerder vil bli publisert i nærmeste fremtid. Se egen forskrift.
  • Rovviltnemnda har fastsatt satsen til kr 75 per meter for 2018.

Konfliktdempende tiltak (eget søknadsskjema)
Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig bjørn og ulv, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. Tilskudd kan også gis til evaluering av virkninger av tiltak som allerede er satt i gang.

Akutte tiltak 
Kan kun omsøkes ved akutte tapssituasjoner i beitesesongen. Midler til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. Ta derfor umiddelbar kontakt med Fylkesmannen i Østfold på vakttelefon 481 97 903. Følgende kriterier skal være tilstede for at søknad om akutte midler skal innvilges:

  • Det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
  • Potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
  • Skadesituasjonen må være akutt og pågående

Søknader om akutte tiltak skal sendes inn i elektronisk søknadssenter etter at Fylkesmannen er kontaktet per telefon på forhånd. 

Eksempler på akutte tiltak:
Ekstraordinært tilsyn på innmarksbeite: Gjennomføres i tillegg til ordinært tilsyn og organiseres fortrinnsvis av leder av beitelaget/kommunen. Kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte rovdyrskader. Kan gjennomføres i kombinasjon flytting av dyr, bruk av hund, bruk av nattkve mm.

For mer informasjon om støtteberettigede tiltak se «Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak». Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.