Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Noreg har 356 kommunar. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingslova. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal rettleie kommunar, folkevalde og private i spørsmål om inndelingslova og prosessane ved grenseendring og grensefastsetting.

Ved behov kan vi også hjelpe kommunar med å forhandle fram ein avtale om økonomisk oppgjer ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjere lovlegkontroll med budsjettvedtak etter at utgreiing om samanslåing eller deling er sett i gang. 

Vis meir


Publisert 02.01.2018

Forskrifter om sammenslåing av kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Moss og Rygge og likedan forskrift om sammenslåing av kommunene Aurskog-Høland og Rømskog.


Publisert 19.12.2017

Uttalelser fra fellesnemdene om årsbudsjetter og økonomiplaner

8 av 18 kommuner i Østfold er nå involvert i en sammenslåingsprosess. Fylkesmannen har sendt brev til de tre involverte fellesnemndene, og bedt dem om å uttale seg om vedtatte årsbudsjett og økonomiplaner i de aktuelle kommunene. 


Publisert 11.12.2017

Forskrift om Indre Østfold kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune.


Publisert 17.11.2017

Kommunene i Østfold får nye kommunenummer

Kommunaldepartementet har fastsatt nye kommunenummer som en oppfølging av vedtatte sammenslåinger. I Østfold får alle kommunene nye kommunummer fra 1. januar 2020.


Publisert 01.11.2017

Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger.


Publisert 19.09.2017

Spørsmål om navn på ny kommune i Indre Østfold overlates til departementet

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har ikke blitt enige om forslag til navn på den nye kommunen som skal virke fra 1. januar 2020. Fylkesmannen har i dag anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta stilling til spørsmålet.


Publisert 08.09.2017

Kommunereformen - videre prosess i Østfold

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til kommunene i Østfold som er vedtatt slått sammen av Stortinget. Her er det orientert om prosessen for disse kommunene fram til sammenslåingstidspunktet.


Publisert 18.05.2017

Tillegg til tilråding om kommunereformen

Trøgstad kommune har søkt om å få inngå som del av den nye kommunen i Indre Østfold med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg. Fylkesmannen tilrår overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Trøgstad blir en del av den nye kommunen i Indre Østfold. Felles kommunestyremøte skal avholdes i Askim 12. juni 2017.


Publisert 07.04.2017

Tilskudd til veier og digitaliserinstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort at det kan søkes om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.


Publisert 09.03.2017

Prosesser framover for kommuner som skal slå seg sammen

94 kommuner har nå fattet gjensidige vedtak om å slå seg sammen. 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om sammenslåing av enkelte kommuner som har sagt nei til sammenslåing. Departementet vil legge fram en proposisjon som følger opp dette senest 7. april. Stortingets vedtak i vil bli fattet tidlig i juni.