Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Oslo og Akershus er landets tettest befolkede område, og antall mennesker som vil bo i regionen bare øker.

Dette gir regionen store utfordringer når det gjelder å sikre en bærekraftig arealforvaltning. Samtidig som man sikrer utbygging, skal man også sikre naturkvaliteter, ivareta befolkningens helse og utvikle kommunale tjenester.

En av Fylkesmannens oppgaver er å bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi skal videreformidle til kommunene hva som er prioriterte nasjonale føringer. Derfor får kommunene hvert år et forventningsbrev fra som sier noe om hva som er viktig å ta hensyn til når de planlegger.


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


01.11.2018

Departementet skal på befaring til Holaker i Nannestad kommune 2. november

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker.


19.10.2018

Ber også Nannestad se boligbygging i et større perspektiv

Nannestads forslag til kommuneplan gir vekst på steder som ikke er i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


17.10.2018

Departementet skal på befaring til Sørkedalsveien og Huseby i Oslo 19. oktober

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til detaljregulering av Sørkedalsveien 150 og del av 148 Huseby.


12.10.2018

Må se boligbygging i et større perspektiv

Aurskog-Hølands forslag til kommuneplan gir vekst på feil sted, og er ikke i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


09.07.2018

Boligsosial konferanse Oslo

Boligsosial konferanse 2018 for ansatte i bydelene i Oslo 


29.05.2018

Grensen justeres mellom Ski og Ås

Kommunene er enige om at Tandbergløkka bør være en del av det som blir Nordre Follo kommune, og Fylkesmannen har vedtatt grenseendringen.


04.05.2018

Får medhold i bevaring av raviner

Verdifulle raviner i Sørum kommune skal ikke fylles igjen. Det har Fylkesmannen ment, og nå fått medhold i fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


04.04.2018

Fylkesmannen er ny juryleder

Valgerd Svarstad Haugland er valgt til å være ny juryleder for Statens pris for boligsosialt arbeid.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel