Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Reguleringsplan for øyene endelig godkjent

Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom nylig til enighet om reguleringsplan for øyene Bleikøya, Lindøya og Nakholmen. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 25.04.2018

Etter 20 år på kommunens bord blir det endelig sikret god adgang for allmennheten på øyene og forutsigbarhet for hytteeiere og øyværinger i Oslofjorden.

Det har vært viktig for meg å prioritere reguleringsplanen for øyene i Oslofjorden, slik at både Oslo-borgere og hyttefolket får gode vilkår og en forutsigbar situasjon på øyene. Denne saken har ligget altfor lenge, og jeg er veldig glad for at vi kom i mål. Øyene er jo Oslos perler og de skal være til glede for hele byens befolkning, sier Hanne E. Marcussen, byråd for byutvikling.

Tilgjengelighet til øyene og bevaring av kulturmiljø

Byrådet har vært opptatt av å bevare det unike hyttemiljøet, samtidig som også hytteøyene skal være mest mulig tilgjengelig for allmennheten. Friarealene og badestrendene skal kunne brukes av alle, noe Fylkesmannen har vært særlig opptatt av.

- Jeg er glad for at meklingen førte fram. Det er en utfordring at strandsonen som skal være for alle, stadig blir mer privatisert, og en av våre roller er å bidra til at det ikke skjer. Særlig her i hovedstadsregionen, der svært mange mennesker skal dele på de rekreasjonsområdene som finnes, er det viktig at noen snakker alles sak. I denne saken har vi krevd at allmennheten får tilgang til arealer de har rett på å få tilgang til. Det får de med denne løsningen, blant annet ved at alle brygger og flytebrygger skal skiltes som tilgjengelig for allmennheten. Skiltes de ikke, må de bort, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Langvarig prosess

Reguleringsplanen for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen har vært en særdeles langvarig prosess. Mange alternativer og detaljer har vært vurdert og øyene har blitt befart av flere byråder, aktuelle instanser og det har vært avholdt møter med hyttevellene og berørte parter.

- Vi er glade for nå å kunne lande en 20 år lang prosess der vi har prøvd å ivareta alle hensyn på en best mulig måte. Alle skal ha tilgang til strender og friluftsområder på øyene. Samtidig er miljøet på øyene en del av vår felles kulturarv som vi også må ta vare på, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Fylkesmannen har også som oppgave å bevare særlig viktig naturmangfold, og det finnes det mye av på øyene.

- I avtalen med Oslo kommune har vi blitt enige om at det ikke skal etableres vann og avløp som kan skade det unike naturmangfoldet. Før man vurderer å legge inn vann og avløp, må naturmangfoldet kartlegges grundig, og en helhetlig plan skal legges frem for oss før noe bestemmes, sier Svarstad Haugland.

Friområder i strandsonen

Både nasjonale og kommunale retningslinjer sikrer fjorden og strandlinjen for allmennheten. På øyene ligger nesten alle hyttene innenfor 100-metersbeltet langs sjøen der strandlinjen skal være tilgjengelig.

Oslo vokser og vi trenger flere friområder og tilgang til fjorden for innbyggerne! Vi regulerer derfor nå flere friområder på øyene, både i strandsonen og mellom hyttene, sier byråden.

På øyene er det i dag nær 600 hytter. Byrådet foreslår å regulere 151 hytter til bevaring og de øvrige hyttenes utforming er strengt regulert med detaljerte bestemmelser som sikrer øyenes opprinnelige preg.

Hensyn til alle parter

I arbeidet med reguleringsplanen har flere forslag vært vurdert, og ett av dem innebar flytting av et større antall hytter. Kommunen og Fylkesmannen har nå blitt enige om en løsning som innebærer flytting av én hytte som i dag står midt i et friområde nær en av strendene på Nakholmen.Hyttene med tilhørende anlegg har gradvis vokst i omfang siden etableringen. Plattinger, hageanlegg, boder og andre tiltak har ført til økt privatisering av områder som er forutsatt tilgjengelige for allmennheten, og arealene for allmennheten har stadig blitt mindre. Forslaget til ny regulering skal legge til rette for at øyene i enda større grad enn hittil skal fungere som et rekreasjonsområde for hele byens befolkning og for hytteeierne.

– Gjennom byrådets forslag prøver vi å ivareta hensyn til alle parter, samtidig som vi sikrer tilgang områdene for publikum. Øyene er fantastiske friområder. Vi skal ta vare på det kulturmiljøet hyttene skaper, samtidig som vi sikrer at alle skal føle seg velkommen til øyene selv om man ikke har hytte der, sier byråden.

Båt- og badeliv

Gjennom årene har det blitt lagt ut mange små brygger fra friområdene i strandsonen. For mange av hyttebrukerne er småbåter en del av sommerlivet på øyene og slik sett er bryggene en nødvendighet. Bryggene brukes også som badebrygger, fordi det ellers kan være vanskelig å komme ut i vannet. Strandsonen har de fleste steder meget knudrete fjell og det som fremstår som fine badebukter har for det meste gjørmebunn.

– Eksisterende brygger får bli værende så lenge de skiltes med badebrygger. Bryggene er viktige både for båtlivet og badelivet, sier byråden.

Forvaltningsplan

Det er også vedtatt at det skal lages en forvaltningsplan for øyene som sikrer bruk og godt skjærgårdsliv for flere hundre tusen Oslo-folk hvert år framover.

Fakta

I reguleringsplanen foreslås blant annet:

 • Friområder i strandsonen og inne på øyene
 • Arealene mellom hyttene reguleres til friområder
 • Bebyggelsen reguleres til fritidsbebyggelse
 • 151 hytter reguleres til bevaring. I tillegg foreslås bevaring av Bleikøyplassen, velbygning på Bleikøya og Stamhuset på Lindøya.
 • Detaljerte bestemmelser for eventuell endring av øvrige hytter
 • Det kan ikke oppføres gjerde eller andre stengsler som hindrer fri ferdsel
 • Hekker, planter og plattinger tillates ikke mer enn 7 m fra hyttevegg eller utenfor eventuell egen eiendom og på maks én side av hytta
 • Offentlig havn, båtslipp, marina, båtopplag og brygger/flytebrygger
 • Viktige oppholdsarealer foreslås regulert til friområde-park
 • Sentrale turveier og stier reguleres til turveier/turstier
 • Fylkesmannen forutsetter at vann og avløp på øyene blir håndtert i en egen plan dersom det blir aktuelt å åpne for dette og at det gjennomføres en naturkartlegging som grunnlag for denne for å sikre naturmangfoldet

Bleikøya, Lindøya og Nakholmen eies av staten og forvaltes av Statsbygg. På øyene er det nær 600 hytter på punktfester. Nesten alle hyttene ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Øyene har rikt biologisk mangfold, geologisk interessante områder og kulturminneverdier.

 

Denne teksten er utarbeidet i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune.

Kontaktpersoner

Dokumenter