Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier.


Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Hensynet til viltet skal innpasses i kommunal og fylkeskommunal planlegging, og det blir utarbeidet kart over viktige viltområder i kommunene for å sikre viltinteressene i arealplanleggingen. Skogbruket er gitt et eget ansvar for å ivareta viltet og annet biologisk mangfold ved driften av skogområdene. 

Jakt
Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov. Det er Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunene kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter. Kommunene er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon og Fylkesmannen er klagemyndighet. 

Retten til jakt tilhører grunneierne. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner. I de fleste tilfellene krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltningen over et større geografisk område. I fylker med villrein foregår forvaltningen stammevis over kommune- og fylkesgrenser. Det er rettighetshavernes villreinutvalg som står for den daglige forvaltningen, etter at driftsplan og kvoter er godkjent av en statlig villreinnemnd. Alle som driver jakt og fangst må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift. I tillegg må det løses jaktkort eller innhentes grunneiers tillatelse. 

Fallvilt
Kommunene tar seg av fallvilt av elg, villrein, hjort og rådyr. Fugler og annet vilt som vert funnet dødt i naturen, er staten sin eiendom. "Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt” (Direktoratet for naturforvaltning, 2004) lister opp arter som en må søke løyve for å få lov til å stoppe ut. Søknaden sendes til Direktoratet for naturforvaltning. Søknad skal sendes av autorisert preparant. Fylkesmannen har oversikt over autoriserte preparanter i fylket.